www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Problemy łomiankowskich szkół

Od początku kadencji, czyli od grudnia 2010 r. radni działający w Komisji Społecznej aktywnie wypełniają swoje obowiązki. Zajmujemy się sprawami oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, współpracą z radami osiedlowymi i sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi. Opiniujemy projekty uchwał przygotowywane przez burmistrza. Staramy się wsłuchiwać w głosy różnych środowisk. Niestety często jesteśmy zaskakiwani zgłaszanymi projektami, a czasem odnoszę wrażenie, że urząd nie chce korzystać z możliwości dyskusji z radnymi nad niektórymi pomysłami.

W czerwcu odbyły się dwa spotkania Komisji dotycząceoświaty (zobacz na www.video.lomianki.info). Ich celembyło omówienie strategii rozwoju edukacji w Łomiankach.Przy czym nie chodziło nam o strategię w formiedokumentu, a raczej o wizję rozwoju, głownie w częścidotyczącej potrzeb inwestycyjnych, opartą o zewnętrznei wewnętrzne uwarunkowania, aspiracje mieszkańcóworaz uzależnioną od realnych, posiadanych i planowanychśrodków, jakimi gmina może dysponować.

W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza do sprawspołecznych Piotr Rusiecki, kierownik Referatu Oświatyi Kultury Fizycznej Hanna Kołakowska oraz dyrektorzyszkół: Joanna Cackowska (Sadowa), Anna Kajszczak(Dziekanów Leśny), Małgorzata Korulczyk (DziekanówPolski), Wiesława Kulawik-Raczyńska (Gimnazjum nr1 w Łomiankach) i Marek Lis (Szkoła podstawowa nr 1w Łomiankach). Dyrektorzy przedstawili nam problemyswoich szkół oraz najważniejsze potrzeby inwestycyjne.A są one ogromne. Łomianki to gmina ludzi młodych –każdego roku wprowadzają się tutaj nowe, młode rodziny,w których dzieci albo już są uczniami czy przedszkolakami,albo niebawem rozpoczną naukę w szkołach.

Pytanie tylko… w których: warszawskich czy łomiankowskich?Podczas spotkania usłyszeliśmy to, czegow zasadzie byliśmy świadomi. Szkoła podstawowa nr 1w Łomiankach powinna jak najszybciej odzyskać pomieszczeniazajmowane dotychczas przez urząd gminyi powiat. Pomimo tego, że w poprzedniej kadencji oddanoczęść pomieszczeń, nadal niezbędne jest odzyskaniesal i korytarza, co zapobiegnie w niedługiej przyszłościwprowadzeniu systemu zmianowego. Zespół szkółw Dziekanowie Leśnym oczekuje na rozpoczęcie rozbudowy,co wymaga przeniesienia części dzieci na tenokres do innego budynku. Szkoły w Sadowej i DziekanowiePolskim w trybie pilnym wymagają modernizacji– w XXI wieku dzieci nie powinny ćwiczyć na korytarzu.W gimnazjum sala plastyczna nie jest wykorzystywanaw odpowiedni sposób z uwagi na brak systemu klimatyzacji(w miesiącach wiosenno – letnich jest w niej zbytduszno, a zimą za zimno). Jednocześnie dyrektorzy gimnazjumi liceum zlokalizowanych w ICDS zgłaszali pilnąpotrzebę uregulowania relacji z ICDS.

Jako, że spotkanie odbyło się 6 miesięcy po wyborach,wydawało się, że nowe władze Łomianek przedstawiąnam swój pomysł na to jak powinna wyglądać i rozwijaćsię infrastruktura oświatowa w Łomiankach, a takżerzeczowo odniosą się do zgłaszanych problemówi propozycji inwestycyjnych. Bo to właśnie pierwszyrok rządów powinien wyznaczać kierunki pracy przezcałą kadencję. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi naprawie żadne z pytań zgłaszanych przez radnych. Burmistrznie przedstawił swojej wizji, poza stwierdzeniemo konieczności przygotowania pisemnej strategii rozwojuedukacji, która wykaże, co jest niezbędne i na conależy zwracać uwagę.

Nie spodziewałam się tak mało konkretnej dyskusjiz przedstawicielami władz. Gmina będąca organemprowadzącym szkoły ma przecież obowiązek umożliwićdzieciom naukę we właściwych warunkach, cowiąże się z prowadzeniem remontów i modernizacjibudynków oświatowych, zapewnieniem pomocy dydaktycznych,sprzętu niezbędnego do pracy nauczyciela,oraz organizacją obsługi finansowej, merytoryczneji każdej innej, jakiej wymaga placówka dla jej sprawnegoi efektywnego działania. Te wszystkie obowiązki sąoczywiście kosztowne. Łomianki od lat przeznaczają naoświatę ponad 20 mln zł, co stanowi około 25% rocznegobudżetu. Dlatego ważne jest odpowiedzialne, perspektywiczneplanowanie, uwzględniające potrzebyspołeczności lokalnej i możliwości finansowych gminy.Spotkanie pokazało, że pomimo wielu zapowiedziwyborczych dotyczących inwestycji w edukację (pamiętamobietnice budowy szkoły, przedszkoli), nadalbrak jest wizji gminnej polityki oświatowej, co uniemożliwiarównież Radzie podejmowanie decyzji dot.konkretnych pomysłów. Jednym z nich jest np. ostatniozgłoszona do Komisji propozycja zwiększenia opłaty zapobyt w przedszkolach publicznych. Poza projektemuchwały zawierającym nową opłatę, radni nie otrzymaliżadnego merytorycznego uzasadnienia dla podwyższeniastawek. Słusznie więc postanowili wstrzymaćsię z decyzją i zaproponować zdjęcie projektu uchwałyz porządku lipcowej Sesji Rady.

Sylwia Maksim-Wójcicka
Przewodnicząca Komisji Społecznej
Rady Miejskiej w Łomiankach

Problemy łomiankowskich szkół

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *