www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XX Sesja Rady Miejskiej

Ostatnia w 2007 roku, XX sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbyła się 28 grudnia. Najważniejszym punktem porządku obrad było przyjęcie budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 r. Jednak projekt uchwały budżetowej wzbudził kontrowersje wśród radnych, którzy zgłaszali propozycje przesunięcia go na następną sesję.

Był też głos przeciwny. Wiceprzewodnicząca rady, Ewa Sidorzak stwierdziła, że jest zaskoczona stanowiskiem kolegów. Budżet nie jest i nigdy nie będzie idealny. Komisje rady analizując projekt budżetu wypracowały uwagi, do których odniósł się burmistrz przedstawiając autopoprawkę, w której uwzględnił większość zgłaszanych uwag. Jest rzeczą oczywistą, że nie można uwzględnić wszystkich.

W kwestii proceduralnej głos zabrał radny, Bogdan Kłódkiewicz przypominając, że jak jeszcze w zeszłym roku wskazywała RIO – obowiązującaw Łomiankach od 2004 r. uchwała dotycząca procedury uchwalania budżetu nie jest dostosowana do wymogów ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Wobec tego zachodzi obawa, czy tak przyjęta uchwała nie zostanie podważona. Wątpliwości rozwiał radca prawny urzędu wyjaśniając, że w zakresie procedury uchwalania budżetu nic się nie zmieniło. Zasady pozostają takie same. W przyszłości konieczna jednak będzie zmiana uchwały o procedurze przyjmowania budżetu. Ostatecznie wniosek o przesunięcie budżetu na następną sesję został odrzucony 9 głosami, przy 5 za i 1 wstrzymującym się. Przyjęto porządek obrad.

Po odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, głos zabierali kolejno przewodniczący komisji rady miejskiej.
Radny, Piotr Iwaszko przedstawił pozytywną opinię komisji technicznej o planie budżetu podkreślając, że odbyło się wiele spotkań, dyskusji i rozmów, które potwierdziły, że priorytet gminy, jakim jest inwestycja wod.-kan., został w budżecie uwzględniony prawidłowo.
Przewodnicząca komisji społecznej, Sylwia Maksim-Wójcicka przedstawiła negatywną opinię, zwracając uwagę, że uzasadnienie do projektu budżetu nie uzasadnia wszystkich jego pozycji.

Przewodniczący komisji statutowej, Piotr Rusiecki odczytał opinię negatywną podkreślając, że projekt budżetu nie odzwierciedla potrzeb gminy, programu Potrzeba Zmian, ani priorytetów gminy. Zdaniem komisji na realizację inwestycji wod.-kan. należy przeznaczać 6-8 mln zł rocznie, a nie 4 mln jak zaplanowano na 2008 r. Przeciwnego zdania była komisja rewizyjna; jej przewodniczący, Adam Salwowski przedstawił opinię pozytywną.

Przewodniczący komisji budżetowej, Tadeusz Krystecki przypomniał, że w gminie Łomianki od lat obowiązuje „Strategia rozwoju…”, gdzie za najważniejsze cele uznano zapewnienie mieszkańcom wody pitnej, kanalizacji, a następnie – drogi i oświetlenie ulic. Jednak przedstawiony projekt budżetu przemilcza te priorytety. W pierwszej wersji budżetu na inwestycje wod.-kan. przeznaczono 2 mln zł,i dopiero w autopoprawce ta kwota została podniesiona do4 mln zł. Jest to jednak nadal za mało. Radny wskazał przy tym na bardzo wysokie nakłady gminy na oświatę – 24 mln zł. W podsumowaniu stwierdził, że opinia komisji budżetowej jest negatywna. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem radnej Ewy Sidorzak, która wraz z pozostałymi członkami komisji budżetowej pracowała nad stanowiskiem w sprawie budżetu. Jej zdaniem opinia komisji nie jest negatywna. Podkreśliła, że komisja nie rozpatrywała projektu budżetu po autopoprawkach burmistrza. Ten „dwugłos” komisji został rozstrzygnięty w trakcie narady jej członków, która odbyła się poza salą obrad. Ostatecznie przewodniczący komisji budżetowej stwierdził, że opinia komisji o projekcie budżetu na 2008 r. jest pozytywna.
Przewodniczący komisji planowania i zagospodarowania przestrzennego, Tomasz Rusinek przedstawił negatywną opinię komisji zaznaczając, że odnosi się ona do pierwszej wersji projektu, nie uwzględniając autopoprawki burmistrza.
Odczytano również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2008 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. Akceptację RIO zyskała też możliwość sfinansowania deficytu gminy zaplanowanego na 2008 r. oraz prognoza długu. Zgodnie z opinią RIO dług gminy Łomianki na koniec lat objętych prognozą nie przekroczy granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% jej dochodów, zaś relacje łącznej kwoty obciążeń budżetu gminy z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz należnych odsetek mieszczą się w granicach określonych w art. 169 cytowanej ustawy, czyli 15% planowanych dochodów.

W tym miejscu głos zabrał radny, Piotr Rusiecki przedstawiając swoje zdanie o projekcie budżetu. Zaznaczył, że władze gminy zaniechały reformy administracji, czego odzwierciedleniem jest drugie miejsce Łomianek w Polsce w kategorii małych miast powyżej15 tys. mieszkańców pod względem kosztów ponoszonych na administrację za 2006 rok. Ranking taki opublikowała „Wspólnota”. Radny zwrócił też uwagę na bardzo wysokie koszty gminnej oświaty – 24 mln zł, przy subwencji oświatowej pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 6 mln 600 tys. zł. Wskazał na konieczność przeanalizowania tych wydatków w kierunku ich ograniczenia. Odnotował też zbyt wysoką jego zdaniem kwotę – ponad 1 mln 200 tys. zł, zaplanowaną na pokrycie kosztów straży miejskiej, czy też rosnące koszty utrzymania ICDS, do którego gmina stale dokłada. Radny przypomniał, że zgodnie z wymogami UE do 2015 r., by nie płacić wysokich kar, każda gmina powinna posiadać sieć wod.-kan. Aby spełnić ten wymóg trzeba budować rocznie ok. 10-12 km siecii w budżecie powinno się znaleźć ok. 10-12 mln zł rocznie. Trzebao to walczyć, tym bardziej, że mamy to zapisane w „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki do 2020 r.”. Wszystko to sprawiło, że radny Rusiecki ocenił projekt budżetu negatywnie.

Radny, Bogdan Kłódkiewicz przypomniał rotę przysięgi radnego i słowa „….ślubuję uroczyście obowiązki radnego wypełniać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Zwrócił też uwagę, że dochody budżetu gminy w kwocie ok. 55 mln zł pochodzą z podatków mieszkańców i im powinny służyć. Tymczasemz 18 mln zł zaplanowanych na inwestycje dla całej gminy tylko650 tys. zł przeznaczono na inwestycje na terenach wiejskich, które zamieszkuje 1 mieszkańców gminy. Te dochody nie są proporcjonalnie rozdzielane. Radny uznał taką sytuację za nieprawidłową i krzywdzącą. Poprosił też o wyjaśnienie, dlaczego deficyt budżetu zaplanowany na3 mln 300 tys. zł wzrósł do kwoty ok. 6 mln zł. Pytał też, skąd się wziął tak drastyczny, 270% wzrost subwencji płaconej przez gminę do budżetu państwa w porównaniu z rokiem 2006.

Odpowiedzi udzieliła skarbnik, Ewa Rusak wyjaśniając, że w myśl zapisu ustawy deficyt to nie tylko różnica między dochodami i wydatkami, ale też spłata rat kredytów, co w sumie dało taką kwotę. Dodała również, że tak drastyczny wzrost subwencji do budżetu państwa to w sumie dobra wiadomość, bo świadczy o tym, że Łomianki są bogatą gminą.I tak rzeczywiście jest, dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca przekraczają 150% dochodów krajowych. Dlatego wzrosło tzw. janosikowe, czyli subwencja wyrównawcza, którą bogate gminy oddają do budżetu państwa na rzecz biedniejszych i nie zależy to od samorządu. Skarbnik podkreśliła, że w autopoprawce do budżetu burmistrz starał się uwzględnić większość, często sprzecznych ze sobą wniosków do projektu budżetu zgłoszonych przez radnych. Stąd propozycja znaczącego wzrostu środków na inwestycje i tylko niewielki wzrost wydatków bieżących w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Burmistrz, Wiesław Pszczółkowski podziękował radnym za cenne uwagi wniesione do projektu budżetu na 2008 r.: …chciałbym serdecznie podziękować Państwu za uwagi. W autopoprawce wyraziłem swoje możliwościw konstrukcji budżetu. W porównaniu z rokiem minionym założono wzrost wydatków o 12%, z tego 80% przeznaczono na zadania inwestycyjne.W odniesieniu do ogółu podwyżek w sferze gospodarki nie jest to wzrost duży, choćby w kontekście podwyżek cen wywozu śmieci czy energii. Zwiększamy w sposób znaczący środki na oczyszczanie miasta, na odśnieżanie. Tegoroczna zima nas nie zaskoczyła. Odśnieżane były nie tylko główne, ale i lokalne ulice. To realizacja postulatów zgłaszanych przez radnych w trakcie roku budżetowego. Z tego tytułu ponosimy dużo wyższe koszty.
W nawiązaniu do wody i kanalizacji. W poprzednich latach brak było środków na KMŁ i spółkę wodno-kanalizacyjną. W roku ubiegłymw uchwale budżetowej zapisano 2,1 mln zł na wod.-kan. W ciągu roku podnieśliśmy tę kwotę do 4,8 mln zł. Pojawiły się nowe możliwości wykorzystania tych środków. Gdyby spółka otrzymywała tylko środki z wpłat za wodę i kanalizację, funkcjonowałaby prawidłowo bez strat. Jednak realizowanie na nasz wniosek zadań inwestycyjnych w ramach budowy sieci wod.-kan. ponosi za sobą duże koszty. Dopłacamy, gdy jest taka potrzeba. Być może w drugiej połowie roku prace nabiorą tempa. W tym roku i w latach następnych wszystkie wolne środki będą przeznaczane na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W przedstawionym projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel ponad 4 mln zł. Być może podniesiemy tę kwotę do wysokości 7 mln zł. Oczywiście pod warunkiem, że spółka sprosta zadaniom.
W kwestii dotacji unijnych. Musimy wykonać dokumentację techniczną, której wartość szacuje się na 1 mln zł tylko w 2008 r. Zrobimy wszystko, by uzyskać środki unijne. Oczekiwania mieszkańców są znacznie większe. Brak jest zgody całej rady na finansowanie tylko i wyłącznie sieci wod.-kan. Musimy robić wszystko po trochu, w sposób zrównoważony.
Chciałbym zaznaczyć, że ten budżet jest obciążony długami z ostatnich6 lat. Jest związany z zaniechaniami ostatnich 8 lat. Wiemy o tym wszyscy. Chciałbym Państwa zapewnić, że budżet zapewnia stabilne finansowanie zadań własnych gminy, takich jak choćby sprzątanie ulic. Ten budżet zapewnia środki na inwestycje. W roku 2007 przyjęliśmy gotowy budżetw kształcie przygotowanym przez poprzedników – spłata długu miała być dokonana ze środków na inwestycje. Takie zapisy są nieuczciwe. Spłata długu powinna być ujęta osobno. Dług za ICDS w wysokości ok. 5-6 mln zł był co roku zapisywany w uchwale budżetowej. Przy kwocie 10,7 mln. zł zaplanowanej na inwestycje – faktycznie przeznaczono na nie zaledwie ok. 5,5 mln zł, co daje ok. 9% budżetu.
W przedstawionym projekcie wyraźnie zaznacza się wzrost wydatków na inwestycje. Obecna kwota 16,2 mln zł, to ok. 23,6% budżetu. To nie jest szczyt naszych marzeń. Wzrost jest jednak wyraźny. Dodatkowo, będziemy przedstawiali radzie wieloletni plan inwestycyjny. W tym roku zapisujemy 7-8 mln zł, w roku następnym ok. 12 mln zł, a w roku 2009 – 35 mln zł z przeznaczeniem na budowę sieci wod.-kan.
Będę starał się tak konstruować budżet, żeby zapewnić środki na finansowanie wszystkich zadań. Pragnę zapewnić, że wydatkowanie środkóww tym budżecie jest zaplanowane rozsądnie i adekwatnie do naszych możliwości…

Następnie przewodniczący rady miejskiej Marek Zielski zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt budżetu na 2008 r. został uchwalony9 glosami za, przy 2 przeciw i 4 wstrzymujących się. Kolejne uchwały nie budziły tylu emocji i zostały przyjęte bez większych dyskusji.
Wprowadzono zmianę w załączniku do przyjętej na poprzedniej sesji uchwały Nr XIX/120/2007 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. Zmiana polegała na usunięciu zbędnego wyrażenia „i więcej” przy określeniach „dwie osie i więcej”, „trzy osie i więcej”.
Kolejny raz pod obrady powróciła uchwała Nr XLIII/296/2006 z dnia11 lipca 2006 r. dotycząca zaciągnięcia zobowiązań finansowychw latach 2006-2007 na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynków szkolnych. Zniecierpliwionemu tym faktem radnemu skarbnik wyjaśniła, że realizacja uchwały jest rozłożona w czasie, a źródłem finansowania są środki własne oraz kredyt.Z końcem 2007 r. okazało się, że pozostało więcej środków własnych niż planowano, stąd gmina może zrezygnować z wzięcia raty kredytu, co jest sytuacją korzystną.
Rada przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wyniósł 65 033 923 zł, plan wydatków – 64 442 190 zł. Dochody są wyższe od wydatków o 591 733 zł. Tym niemniej po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytów bankowychw wysokości 633 282 zł, deficyt budżetowy wyniósł 2 041 549 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przyjęto uchwałę w sprawie określenia inkasenta do poboru opłaty targowej. Została nim Bronisława Kończak.
Nawiązując do sprawozdania burmistrza z wykonania zadań między sesjami, radna Sylwia Maksim-Wójcicka zapytała, czy na budowę ulicy Błotnej oraz modernizację przepustu drogowego w ulicy Spokojnej (inwestycje na terenach wiejskich) gmina otrzymała środki zewnętrzne. W odpowiedzi wiceburmistrz Wojciech Tarnawski poinformował, że gmina nie uzyskała wsparcia od marszałka, o jakie wystąpiła, dlatego inwestycje te zostały wykonane ze środków własnych.
W interpelacjach i wolnych wnioskach znalazło się pytanie o sposób dystrybucji „Gazety Łomiankowskiej”, szczególnie numeru 25/2007, któryw Dąbrowie był nieosiągalny. Odpowiedzi udzieliła wiceburmistrz Jolanta Niegrzybowska informując, że każdy numer „GŁ” jest rozprowadzany według rozdzielnika do 85 punktów na terenie całej gminy. Rozdzielnik z podpisami osób odbierających egzemplarze gazety jest do wglądu. Mimo że część nakładu tego numeru trafiła do dystrybucji bezpośredniej i rozdana przez wolontariuszy przed kościołem św. Małgorzaty w Łomiankach – reszta została rozwieziona do punktów na terenie gminy.
Wiceburmistrz udzieliła też informacji o działającej od niedawnaw Łomiankach radzie młodzieżowej. Rada skupia uczniów obu gimnazjów i liceum. Jej członkowie spotykają się co drugą środę. Pracują nad statutem, którego projekt przedłożą komisji statutowej, a następnie radzie miejskiej.
Na pytanie, kiedy zostanie zniesiona rezerwa terenu pod trasy: legionowską i mszczonowską oraz dlaczego nie zostało to uwzględnione w projekcie „Strategii …”, burmistrz odpowiedział, że nie są to zadania własne gminy i dlatego nie mogły być ujęte w projekcie gminnym. Burmistrz ze swej strony zwracał się do kompetentnych władz o zniesienie rezerwy i nadal czyni takie starania. W odpowiedzi na zarzut, że w budżecie nie została uwzględniona Dąbrowa, przypomniał, żez 6 mln zł przeznaczonych w minionym roku na inwestycje – Dąbrowa otrzymała 3 mln zł, w tym na budowę ul. Kwiatowej, Kołłątaja, nawierzchnię ul. Akacjowej, czy też inwestycje wod.-kan. w ul. Długiej.

Gazeta Łomiankowska nr 01/2008

XX Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *