www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czym się zajmuje…

Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzilidziałania w zakresie ochrony ładu i porządku publicznegowynikające z przepisów Ustawy z dn.29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych orazrealizowali zadania stałe i zlecone przez władzeUrzędu Miejskiego w Łomiankach.Realizując powyższe w 2011 roku funkcjonariuszeSM uzyskali następujące wyniki:

1. Zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednimpościgu 13 sprawców przestępstw,zatrzymano i przekazano Policji 2 nietrzeźwychkierujących samochodami, którzy stwarzali zagrożeniew ruchu drogowym oraz 2 osoby poszukiwanelistami gończymi. Strażnicy dokonali zatrzymania464 sprawców wykroczeń.

2. 98 osób w stanie upojenia alkoholowego odwiezionodo miejsca zamieszkania na terenie gminyoraz 2 osoby osadzono w jednostce Policji do wytrzeżwienia.

3. Skierowano 107 wniosków o ukaranie do Sądu.

4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli ogółem644 Mandaty Karne na łączną kwotę 98 600 zł.,w tym za: wysypywanie śmieci w miejscu niedozwolonym57 MK na kwotę 6450 zł; wykroczeniaw ruchu drogowym 504 MK na kwotę 92 650 zł;spalanie śmieci 19 MK na kwotę 2200 zł; wylewanienieczystości płynnych (szamba) 9 MK na kwotę1700 zł; brak opieki nad zwierzętami 26 MK na kwotę3600 zł; niszczenie zieleni 2 MK na kwotę 300 zł;zakłócanie porządku 1 MK na sumę 300 zł; wywołaniezgorszenia 18 MK na kwotę 2550 zł; brak porządkui czystości na terenie posesji 30 MK na kwotę3900 zł; spożywanie alkoholu w miejscach publicznych115 MK na kwotę 11500 zł; pompowanie wodyna ulicę 3 MK na kwotę 700 zł; utrzymanie czystościna posesji 4 MK na sumę 300 zł.Strażnicy Miejscy przeprowadzali 2102 kontroleposesji pod kątem przestrzegania przez właścicielinieruchomości obowiązków wynikającychz utrzymania porządku i czystości w obrębie swoichposesji, jak i respektowania ustawy o odpadach.W wyniku tych kontroli w 4 przypadkach stwierdzononieprawidłowości, za które nałożono MandatyKarne oraz wystawiono 16 protokołów nakazującychwłaścicielom posesji usunięcie stwierdzonychnieprawidłowości.W ramach swoich działań dokonano na zasadachwielokrotności 1145 kontroli w punktach sprzedażydetalicznej alkoholu, pod kątem przestrzeganiazapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi, 1482 kontroli placówzabaw usytuowanych na terenie Gminy oraz 1514kontroli terenów szkół.

Strażnicy Miejscy 37 razy uczestniczyli w zabezpieczeniachróżnych uroczystości oraz w konwojach.W okresie roku szkolnego w godzinach rannychw rejonach szkół zabezpieczano przejścia dla pieszychw Łomiankach, Dziekanowie Polskim i DziekanowiLeśnym.

W 2010 roku przeprowadzono łącznie 1193 interwencjina prośbę mieszkańców oraz 80 interwencjiwłasnych, w wyniku których wylegitymowano1952 osoby, a 1421 osób pouczono. Podejmowaneinterwencje dotyczyły m.in.: spożywanie alkoholuw miejscach publicznych; zakłócenia ciszy nocnej;braku opieki nad psami; spalania odpadów i śmieci;sporów międzysąsiedzkich; wyrzucania śmieciw miejscach niedozwolonych; niszczenia mienia;bezpańskich psów; pijanych leżących na ulicach.Ponadto Straż Miejska w Łomiankach, w ramachrealizacji ustawowych zadań ukierunkowanych nazapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeńoraz zjawiskom kryminogennym, w 2011roku przeprowadziła – z inicjatywy własnej i przywspółudziale Gminnej Komisji PrzeciwdziałaniaAlkoholizmowi i Dyrektorów Szkół Podstawowychi Przedszkoli – szereg spotkań z dziećmi, tematemktórych były zasady bezpiecznego zachowania sięw szkole, przedszkolu i w domu. W trakcie tych spotkańprezentowano m.in. fi lmy, na których dziecimogły zobaczyć prawidłowe zachowania, rozdawanodzieciom elementy odblaskowe i broszurkipromujące prawidłowe zachowania. W celu podniesieniapoziomu edukacji uczniów szkół podstawowychw zakresie bezpiecznego zachowania sięna drodze przeprowadzono szereg prelekcji na tentemat. Zwięczeniem powyższego było przeprowadzenieprzy współudziale nauczycieli egzaminówna kartę rowerową we wszystkich Szkołach Podstawowychna terenie Gminy.

W pierwszym kwartale 2012 roku Straż Miejskaw Łomiankach prowadziła wzmożone kontroleposesji pod kątem utrzymania czystości i respektowaniapostanowień Uchwały Rady Miejskiej w ŁomiankachNr. XVII/95/2007 dot. zawierania umówna wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Kontroli poddano posesje mieszczące się przyulicy: Kasprzaka, Malarskiej, Osiedlowej, Osikowej,Równej, Szkolnej, Śliskiej, Wąskiej, Wiślanej, Włościańskiej,Wołodyjowskiego i Wyboistej. Skontrolowanołącznie 268 posesji, w 9 przypadkach sporządzonoprotokoły ze stwierdzonych nieprawidłowości,a w 2 przypadkach ukarano właścicieli nieruchomościMandatami Karnymi za brak zawartych umów.

Opracowano: Straż Miejska w Łomiankach

Czym się zajmuje...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. Mieszkaniec

  Szkoda tylko że strażnicy chwalą się wynikami a nie pochwalą się tym że przez ich głupotę codziennie na warszawskiej są korki.
  Panowie Strażnicy, jak już pilnujecie żeby dzieci bezpiecznie chodziły do szkoły to róbcie to sensownie : zbierzcie grupkę, i dopiero wstrzymajcie ruch, bo teraz co się tam pod szkołą dzieje to istny cyrk.. na głównej drodze Łomianek gdzie masa ludzi jedzie do pracy wy wstrzymujecie nie umiejętnie ruch, nauczcie dzieci cierpliwości a wyjdzie to nam, wam i dzieciom na dobre.

  Pozdrawiam,
  Mieszkaniec.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. zakorkowany

  W cywilizowanych krajach szkoły podstawowe przenosi się na obrzeża. Można by i u nas?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *