www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Faktem jest, że…

Sprawa uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej byłai jest dla mnie oraz Rady Miejskiej najważniejsza w obecnejkadencji. nowe władze samorządowe zapowiadają, że jednym znajważniejszych zadań w tej kadencji będzie rozwój infrastrukturyw naszej gminie. Szczególnie dotyczy to sieci wodno-kanalizacyjnej…”(„Gazeta Łomiankowska” nr 26 z 15.12.2006 roku)Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, (o którymdoskonale zdawał sobie sprawę mój poprzednik), oparty naprawie unijnym i krajowym (przyjęty w 2003 r. a zaktualizowany w2005 r.), przedstawiał wykaz aglomeracji, które powinny w określonychterminach być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczeji oczyszczalnię ścieków oraz mieć określone wielkości ładunkówbiodegradowalnych z tych aglomeracji, koniecznych do usunięcia.Gmina Łomianki zobowiązana została do zapewnienia na obszarzeaglomeracji dostępu do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnejdla 90% jej mieszkańców do 2015 roku. Dodatkowo do 2010 r. należałobyosiągnąć efekt ekologiczny dla oczyszczalni ścieków orazodpowiedni stopień redukcji związków biogennych.

W okresie 1994-1998, jeszcze za czasów burmistrza A. Belki ijego zastępcy G. Zamoyskiego, wybudowano w gminie Łomiankipodstawowe obiekty przyszłej sieci tj. oczyszczalnię ścieków, stacjęuzdatniania wody, kolektory i magistrale – z oczyszczalni wzdłużul. Warszawskiej i ul. Kolejowej, a następnie wykonano przyłącza.Przesunięcie priorytetów inwestycyjnych w następnych dwóchkadencjach 1998-2006 (burmistrz Ł.Sokołowski) głównie na budowęIntegracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego sprawiło,że zaprzestano rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

W podsumowaniu swojej kadencji p.Sokołowski pisze m.in.„…kontynuowany był rozwój sieci wod-kan. rozpoczętyprzez moich poprzedników. Formuła rozwijania tej sieciprzez zakład budżetowy była jednak nie dość efektywna (…)tym niemniej spodziewamy się pozyskać bardzo duże środkiz Funduszu Spójności (80 mln zł), dzięki czemu możliwe będziewybudowanie sieci wodociągów i kanalizacji we wszystkichulicach na terenie miasta. („Gazeta Łomiankowska” nr 20z 6.10.2006 r.- tuż przed wyborami samorządowymi).

Wbrew deklaracjom mojego poprzednika gmina nie złożyławniosku o środki unijne na budowę sieci wod-kan. Złożono jedynieKartę Potencjalnego Przedsięwzięcia, czyli deklarację zapotrzebowaniagminy na środki w określonej wysokości na sieć wodnokanalizacyjnąz określeniem stanu przygotowań do tej inwestycji.A stan przygotowania był zerowy. Pytaniem retorycznym jest, jakwobec braku dokumentów określono wartość inwestycji. Więcej- mój poprzednik zrezygnował z kontynuacji budowy sieci wodkan.,przy wykorzystaniu kredytów z Narodowego i WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska. Nie wywiązał się z przyjętegoharmonogramu prac. W efekcie gmina straciła możliwość umorzenia50% zaciągniętych zobowiązań.

W 2007 roku, po ośmiu latach straconych dla rozwoju Łomianek,zgodnie ze złożonymi deklaracjami zintensyfikowałem prace nadbudową sieci wod-kan., przedstawiłem Radzie Miejskiej najważniejszedokumenty strategiczne, niezbędne do złożenia wniosku czyliStrategię Rozwoju Gminy, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz WieloletniPlan Finansowy. Prowadzone są również prace w terenie przyrównoczesnym projektowaniu kolejnych odcinków. Z pełną powagąi odpowiedzialnością przystąpiłem również do sporządzania dokumentówniezbędnych dla złożenia wniosku do Funduszu Spójnościna budowę sieci. Wszystko po to, aby żyło się lepiej. Wszystkim.

Budujemy….

Dla pełnego uzbrojenia gminy Łomianki w sieć wod-kan.pozostałodo wybudowania 64 km sieci na terenie gminy, w tym ok. 39km na terenie miasta.

Istnieją trzy podstawowe przesłanki, którymi kierujemy się przyokreślaniu kolejnych obszarów budowy sieci. Są to:• koncentracja lub zagęszczenie posesji przy ulicy,
• konieczność budowy przepompowni (zwiększa koszty i wydłużaczas),
• uregulowany stan prawny nieruchomości – własności działekdrogowych.

W latach 1994 – 2006 przekazano do eksploatacji:
• 30,4 km sieci wodociągowej,
• 22,3 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,
• 6,5 km przyłączy wodociągowych,
• 6,21 km przyłączy kanalizacyjnych – przykanalików,
• 8,1 km sieci kanalizacji tłocznej i ciśnieniowej.

W 2006 roku (tuż przed wyborami samorządowymi, ponieważwcześniej powstawało kilkaset metrów sieci rocznie) wybudowano2, 5 km sieci wod-kan., rok później (już za obecnej kadencji) – 4km, a w 2008 roku kolejne 4,1 km sieci kanalizacyjnej i 3,5 km sieciwodociągowej.

Utrudnienia….

Istnieje wiele czynników mających bezpośredni wpływ na intensyfikacjęprac w terenie, utrudniających precyzyjne określeniedługości sieci i przewidywany termin jej wybudowania. Do takichnależą: brak dokumentacji technicznej, wydłużony czas uzyskaniamap do celów projektowych, nieuregulowana własność działekdrogowych, wysoki poziom wód gruntowych, warunki atmosferyczne,które nie zawsze sprzyjają prowadzeniu prac, nieterminowośćdostaw materiałów i usług. W wielu przypadkach działkadrogowa jest własnością kilkunastu osób, a właściciel lub spadkobiercamieszka za granicą. Taka sytuacja uniemożliwia prowadzeniejakichkolwiek prac budowlanych. Dla uzyskania pozwolenia nabudowę konieczne jest wykazanie się prawem własności gruntu.Następny problem to budowa sieci w drogach przebiegającychprzez teren gminy, a będących w zarządzie innych instytucji tj.Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i ZarząduDróg Powiatowych (ZDP). Uzgadnianie przebiegu tras sieci w tychulicach okazuje się być najtrudniejszym zadaniem. Zmieniającesię plany realizacji inwestycji muszą być koordynowane z planamiprzebiegu tras sieci. Wymaga to współdziałania projektantów różnychbranż, właściwej ich koordynacji, co przy niezgodności mapzasadniczych ze stanem faktycznym nie jest zadaniem łatwym.

Ceny podłączeń…

Do końca 2006 roku, koszt przyłączenia się mieszkańca do sieciw większości przypadków wynosił od 7000 do 12 000 zł i więcej- w zależności od odległości budynku od sieci istniejącej w ulicy.Tak wysokie koszty odstraszały mieszkańców od korzystania zsieci wod-kan. W 2007 roku zmieniono zasady rozliczenia budowyprzyłączy i przykanalików w gminie Łomianki. Obecnie ZWiK budujesieć w pasie drogowym. Natomiast koszty budowy przyłączyod granicy nieruchomości do budynku ponosi właściciel. CzłonkowieMiejskiego Komitetu Społecznego (obecnie już nieistniejącego)zwolnieni są z opłat za podłączenie. W ten sposób znacznieobniżono koszt przyłączy, który obecnie wynosi:
– 80 zł za każdy 1 mb wykonanego przez spółkę przyłącza wodociągowego,
– 120 zł za każdy 1 mb wykonanego przez spółkę przykanalika,
– 80 zł za każdy 1 mb bieżący ocieplenia przyłącza lub przykanalika,
– 1000 zł za wbudowanie studni rewizyjnej.

W praktyce oznacza to, że koszt wybudowania przyłącza wahasię od 1 500 do 3500 zł od posesji. W rezultacie tych działań radykalniezwiększyła się ilość gospodarstw domowych przyłączonychdo sieci i tak:
– w roku 2006 przyłączyło się 65 nowych posesji,
– w roku 2007 (wskutek zmian zasad finansowania) przyłączyło sięjuż 197 nowych posesji, a w roku 2008 tych posesji było 280.Oczyszczalnia ścieków…

Obecnie do miejskiej oczyszczalni ścieków (uruchomionej w1997 r.) dopływa średnio około 2169 m3 ścieków na dobę. Jakośćodprowadzanych ścieków i uzyskiwany stopień redukcji spełniaokreślone prawem wymagania.

Ścieki te odprowadzane są od około 8,1 tys. mieszkańców (34% aglomeracji) oraz od innych użytkowników, takich jak zakłady pracy i obiektyużyteczności publicznej. Sieć kanalizacji składa się z przewodów głównychgrawitacyjnych (kamionkowych i PCV), kanałów bocznych grawitacyjnychi ciśnieniowych o łącznej długości ok. 32,7 km do których wykonano1541 szt. Przyłączy (do dnia 21 stycznia br. podpisano 1700 umów).Systematyczny, dynamiczny rozwój budownictwa na tereniegminy i zahamowanie inwestycji w zakresie rozwoju systemu kanalizacyjnegow ostatnich latach spowodowało niedobór w stosunkudo potrzeb.

Ujęcia wody

Najważniejszym czynnikiem determinujacym rozbudowę sieciwodnej w mieście jest brak wystarczających zasobów będących wdyspozycji gminy Łomianki i Spółki wod-kan. Sytuację tę poprawinieco wybudowany w 2008 roku nowy zbiornik retencyjny o pojemności500 m3 Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Fabrycznej.

Jednakże przy tak dynamicznie rozbudowującej się sieci i ewentualnychwiosenno – letnich suszach zapas ten może okazać się niewystarczający.Gmina i ZWiK finalizują rozmowy ze spółdzielnią „Trylogia”mając na celu przejęcie istniejącej przy ulicy Oleńki osiedlowej StacjiUzdatniania Wody. Stację tę mamy zamiar zmodernizować i rozbudowaćdo wydajności ok. 1400 – 1600 m3 na dobę. Posiadamy koncepcję jejrozbudowy, zlecane jest również opracowanie geologiczne do operatuwodno-prawnego. Ewentualne przejęcie i rozbudowa tej SUW pozwolirozwiązać problem braku wody na następne 2 – 3 lata. W tym czasiemusimy pozyskać działkę w rejonie, gdzie dyspozycyjne zasoby wodnepozwalają na budowę nowej SUW o wydajności ok. 4000 m3 na dobę.

W sierpniu 2008 roku zawarto umowę pomiędzy gminą Czosnów i gminąŁomianki dotyczącą współdziałania obu gmin w zakresie zaopatrzeniaw wodę. Umowa ta przewiduje dostawę wody z gminy Czosnów do sieciwodociągowej w Łomiankach w ilości 10 m3/h, ale nie więcej niż 180m3na dobę. Umowa została zawarta na okres pięciu lat i obowiązuje od 1września 2008 r. Obecnie inwestycja ta jest w fazie końcowej – uzyskaniapozwolenia na budowę. Zakładamy, że do końca 2009 roku wybudowanabędzie główna magistrala wodociągowa wzdłuż ulicy Rolniczej od ul.Ogrodowej do granic gminy Łomianki z gminą Czosnów, a następnie doul. Poziomkowej oraz wzdłuż ul. Turystycznej, Strzeleckiej i Jagodowej wewsi Sadowa. Powyższe porozumienie ma na celu zaopatrzenie w wodęjak największej liczby mieszkańców tej części gminy.

Dokumenty strategiczne…..

Prace w terenie to tylko część zadań, których musimy się podejmowaćdla budowania, a właściwie ponownego rozpoczynania budowy sieciwod-kan. Odrabianie zaległości rozpoczęto również od podjęcia prac nadopracowaniem dokumentów strategicznych dla gminy Łomianki tj. strategiirozwoju, wieloletniego planu inwestycyjnego, wieloletniego planufinansowego. Dokumenty określające w wieloletniej perspektywie kierunkirozwoju gminy, najistotniejsze potrzeby inwestycyjne i możliwościfinansowe ich realizacji stanowią podstawę do przygotowania dokumentacjiaplikacyjnej . Zgodność składanych projektów o dofinansowanie ześrodków UE z dokumentami strategicznymi gminy tj. strategia rozwojugminy, spójna ze strategią rozwoju regionu, wieloletnim planem inwestycyjnymi wieloletnim plan finansowym gminy jest warunkiem uzyskaniadobrej oceny projektu. W 2008 roku przyjęte zostały uchwałami RadyMiejskiej „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy do 2020 roku” oraz„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łomianki do 2015 roku”.W lutym 2007 r. wykonany został „Raport o stanie przygotowaniagospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Łomianki do realizacjiinwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniemśrodków pomocowych Unii Europejskiej”. W marcu Rada Miejskaw Łomiankach upoważniła burmistrza do podjęcia działań w kierunkurealizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta igminy Łomianki, z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej– Funduszu Spójności.

W czerwcu 2007 r. rozpoczęto opracowywanie „Koncepcji systemuwodociągowo-kanalizacyjnego Gminy Łomianki – WstępneStudium Wykonalności”. Opracowanie przekazane zostało gminiew listopadzie 2007 roku.

W marcu 2008 roku, opierając się na wnioskach WstępnegoStudium Wykonalności, Rada Miejska upoważniła burmistrza doprzekazania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (spółkakomunalna) praw i obowiązków gminy Łomianki jako beneficjentaprojektu pn. Gospodarka Wodno – ściekowa na terenie miasta Łomiankifinansowanego z Funduszu Spójności. Innymi słowy ZWiKotrzymał możliwość samodzielnego ubiegania się o środki fi-nansowe na przeprowadzenie inwestycji. Na podstawie tegoupoważnienia w ZWIK przystąpiono do stworzenia jednostki realizującejprojekt. Dla wymogów przygotowania dokumentacjiaplikacyjnej do Funduszu Spójności, zmienił się również systemzarządzania Spółki z czysto technicznego na menadżerski. Stądrównież ostatnie zmiany na stanowisku prezesa. Dotychczasowyprezes, Mirosław Furczyński doskonały fachowiec w dziedzinietechnicznej, przejął nadzór nad sprawami technicznymiSpółki. Prezesem Zarządu został specjalista od zarządzania,Mirosław Nieścioruk.

Rada dokonała również wyboru wariantu koncepcji systemuwodociągowo – kanalizacyjnego gminy Łomianki, czyli wariantuobejmującego inwestycją obszar miasta Łomianki, oraz dociążenieistniejącej oczyszczalni i ograniczenie aglomeracji do granic miasta.W październiku 2008 roku zawarto umowę na wykonanie StudiumWykonalności dla projektu uporządkowanie gospodarkiwodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki. W lutym tegoroku otrzymamy pierwszą część Studium Wykonalności. Przedstawionyzostanie raport i prezentacja wyników. Ta część opracowaniada odpowiedź czy gmina Łomianki jest w stanie przeprowadzićinwestycję w oparciu o posiadane środki finansowe.Na bieżąco będę Państwa informował o postępach w przygotowaniachdo złożenia wniosku aplikacyjnego.

Wiesław Pszczółkowski, burmistrz Łomianek
Gazeta Łomiankowska nr 3/2009

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *