www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Faktem jest, że…

Zarządzanie gminą jest zadaniem trudnym. To przede wszystkimodpowiedzialność za racjonalne gospodarowanie budżetem.Takie gospodarowanie, które pozwoli na bieżące funkcjonowaniei jak najszybszy, zrównoważony rozwój. W naszym przypadku to zadaniejest tym trudniejsze, że dziś my wszyscy – ja jako burmistrz Łomianek,Rada Miejska i Państwo, mieszkańcy gminy Łomianki, ponosimykonsekwencje nierozważnych działań poprzednich włodarzy. Działań,które doprowadziły do bardzo wysokiego zadłużenia gminy. Wynosiono 51 267 319 zł. To blisko 80% naszego budżetu na 2007 rok. Konsekwencjetak nieroztropnych decyzji poprzedników: Pana Łucjana Sokołowskiegoi Pana Jana Grądzkiego, będziemy odczuwać w sposóbwymierny poprzez spłatę zaciągniętych długów aż do 2021 roku. Dziś– to odczuwalny hamulec oczekiwanego tempa rozwoju.

Przez ostatnich osiem lat zastopowano rozbudowę infrastrukturytechnicznej. Zapomniano o budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,dróg, oświetlenia itd. Realizowano je w niewielkim stopniu.Całą uwagę i publiczne pieniądze skupiono na budowie IntegracyjnegoCentrum Dydaktyczno Sportowego – inwestycji, która kosztowała nas blisko54 mln zł (wraz z kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów). Nietwierdzę, że Łomianki nie zasługują na basen, czy halę sportową. Mojezastrzeżenie budzi wartość inwestycji, skutki jej finansowania oraz fakt, żenie aplikowano o środki pomocowe. Pomijam w tym momencie jakośćwykonanych prac, które dopiero teraz są przedmiotem negocjacji z wykonawcą.

Trudno mówić o bumie inwestycyjnym wziąwszy pod uwagęfakt, że w kolejnych latach na inwestycje, w tym również nazakupy inwestycyjne przeznaczono minimalne kwoty. Jeśli od tzw.wydatków majątkowych odejmiemy koszty budowy ICDS, to na inwestycjeprzeznaczano kilkanaście procent wydatków ogółem. Dla zobrazowania:w 2003 roku z budżetu na poziomie 36,8 mln zł na inwestycjeprzeznaczono 3,5 mln zł tj 9%.; w 2004 roku z budżetu na poziomie47,8 mln zł na inwestycje wydatkowano 2,4 mln zł tj 5%. ZachęcamPaństwa do lektury sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i GminyŁomianki w kolejnych latach, opublikowanych w Biuletynie InformacjiPublicznej na stronie www.lomianki.pl.

Mandat zaufania, którym obdarzyliście mnie Państwo w listopadzieubiegłego roku powierzając stanowisko burmistrzaŁomianek, zobowiązuje. Po raz kolejny deklaruję, że zrobię wszystkoaby zmienić wizerunek naszej małej ojczyzny. Uważam, że kwestią podstawowąjest intensywna budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.Potem budowa nawierzchni, chodników i oświetlenia. Rekultywacjaobszarów starorzecza Wisły, zagospodarowanie przestrzenne i w końcurozbudowa placówek edukacyjnych. Już w tym roku zabrakło miejscw przedszkolach dla ponad stu maluchów. Wciąż wzrasta liczbamieszkańców. Należy więc pamiętać o rozbudowie szkół, boisk sportowych.Wybudowaniu nowych obiektów infrastruktury społecznej.Poprawie wizerunku miasta. Zrobię wszystko aby maksymalizowaćwydatki na inwestycje. Te środki już zaczynają być znaczące. Uważam,że docelowo powinniśmy przeznaczać na zadania inwestycyjne25-30% rocznego budżetu. W tej chwili przestawiamy budżet z kulturalno-tanecznego na inwestycyjny.

W obecnym kształcie budżetu, po zmianach wprowadzonych 30sierpnia, na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 15 mln zł.(22%). W tym na spłatę zaciągniętych zobowiązań na budowę ICDS –6170 tys. zł. W planie zadań inwestycyjnych ujęto środki na inwestycjeroczne i wieloletnie.

Rada Miejska przeznaczyła 400 tys. zł na pomoc dla samorząduwojewództwa mazowieckiego z przeznaczeniem na naprawęwałów przeciwpowodziowych, a konkretnie na wykonanie dokumentacjitechnicznej. Poprzednicy mogli to zrobić dwa lata temu. Wówczasbyła to kwota 150 tys. złotych. Nieumyślne zaniechanie? Wiara, że zagrożeniepowodzią nigdy nie dotknie Łomianek? Uważam, że należyzrobić wszystko aby zabezpieczyć nas przed skutkami powodzi.

Na budowę dróg i chodników przeznaczyliśmy blisko 4,3 mln zł.Zakończył się kolejny etap prac nad odwodnieniem ulicy Majowej.Termin wykonania tych robót warunkował okres ważności pozwoleniana budowę. Oczywiście to odwodnienie jest potrzebne. Jednakżezastosowana tu technologia jest bardzo droga. Tym niemniej pierwszapróba została wykonana. Jeszcze w tym roku zostanie naprawiony odcinekod ulicy Warszawskiej do połowy ulicy Majowej. Wody opadowez ulicy Majowej odprowadzane są do studni chłonnych, a dalej poprzezseparatory do Jeziorka Pawłowskiego. Jest to jedyna w Łomiankachulica, w której zastosowano tak racjonalny system odwodnienia.

Wiele kontrowersji budził nowy chodnik w ul. Partyzantów(z wyłączeniem części znajdującej się w Al. Dębów). Powiatowyinspektor nadzoru budowlanego po naszych ostatnich odwołaniachuznał, że wybudowany odcinek chodnika w ulicy Partyzantów,zostanie zatwierdzony i uzyska pozwolenie na użytkowanie. Przypominam,że w 2006 roku prace zostały przerwane ponieważ prowadzonebyły niezgodnie z dokumentacją techniczną. Nie uzyskano zgodywojewódzkiego konserwatora przyrody. Budowa prowadzona byłabez wymaganego pozwolenia, co słusznie podnosili mieszkańcy.

Zakończono również budowę chodnika w ulicy Warszawskiejod ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego. Niestety, tylko na odcinkunależącym do gminy. Pozostały teren znajduje się w administrowaniuGDDKiA. Staramy się o wydzielenie części gruntu pod nadzór gminy,co umożliwi wydłużenie chodnika od ulicy Przyłuskiego. Nadal trwająprace przy budowie chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej, na odcinkuod ul. Podleśnej do ul. Graniczka. Kolejna inwestycja to budowa chodnikaw ulicy Armii Poznań. Jest dla mnie szczególnie ważne, aby zakończyćtę inwestycję do 1 listopada, tak aby można było spokojniei bezpiecznie przemieszczać się na cmentarz. Finalizowane są praceprzy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Warszawskieji Szpitalnej. Rozpocznie się też budowa ulicy Szpitalnej, na odcinkumiędzy Bankiem Spółdzielczym a ulicą Kolejową. Wykonywana jestdokumentacja na budowę ulicy Szczytowej.

Wielokrotnie spotkałem się z zarzutami, że zbyt mało jestw Łomiankach prowadzonych inwestycji. Przypomnę tylko,że proces inwestycyjny jest długotrwały. Najpierw występujemyo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podinwestycję celu publicznego. Ponieważ Łomianki nie posiadają miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego, czas oczekiwaniana wydanie takiej decyzji, uzgodnień, wynosi nawet do 4 miesięcy.Na podstawie uzyskanej decyzji o warunkach, wykonywana jest dokumentacjatechniczna. Podlega ona dalszym uzgodnieniom aż douzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. Dopiero wówczasmożemy składać wniosek do starostwa o pozwolenie na budowę.Pamiętajmy jeszcze o obowiązujących terminach nałożonych ustawąPrawo zamówień publicznych, w procesie wyłaniania wykonawcy. Takwięc cały proces przygotowania inwestycji trwa nawet do 9 miesięcy.

Moi poprzednicy uznali zapewne, że jakoś to będzie… Jamusiałem przejść procedury uzyskania pozwoleń, decyzji,wyłonienie wykonawców a to – wymagało czasu. Dlatego dopierow drugiej połowie roku zauważacie Państwo prace w terenie.

Mając świadomość czasu niezbędnego na przygotowanie inwestycji,wystąpiłem do rady miejskiej z wnioskiem o wyasygnowaniekolejnych środków umożliwiających już w tym roku rozpoczęcieprzygotowań do kolejnych zadań inwestycyjnych. Wówczas istniejeszansa na ich realizację w ciągu dwóch lat. Dotyczy to 15 inwestycji.Wśród nich: budowa chodników wraz z odwodnieniem w ulicy Wiosennej,Przyłuskiego, Przeskok, Pawłowskiej, Wiejskiej, Włościańskiej,Turystycznej. Wykonana zostanie dokumentacja budowy nawierzchniwraz z chodnikiem w ul. Spokojnej, chodnika ze ścieżką rowerowąw ul Wiślanej,ciągu pieszojezdnego w ul Mieszka I / Dąbrówki, zatokiautobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Asnyka w kierunkuŁomianek.

W przyszłym roku planujemy modernizację całego chodnikaw ulicy Warszawskiej, od ulicy Wiślanej do Armii Poznań wrazz budową zatok parkingowych. Będziemy występowali o środki nakompleksową przebudowę nawierzchni ulicy Armii Poznań, od ulicyRolniczej do wału przeciwpowodziowego. Jest to tzw. droga ewakuacyjnana wypadek powodzi. Tu, po wykonaniu dokumentacji, będziemyaplikowali o środki zewnętrzne.

W tym roku kolejne 2 mln złotych przeznaczono na zadaniainwestycyjne realizowane przez ZWiK, czyli na budowękanalizacji w ulicach: Włościańskiej, Mieszka, Fredry, Spacerowej.W przyszłym roku w tych ulicach będzie można zacząć naprawę nawierzchni.Przystępujemy do wykonania dokumentacji technicznejna rekultywację Jeziorka Fabrycznego z rewitalizacją parku. Będziemyaplikowali o środki zewnętrzne. Jezioro jest zaniedbane. Oboktrudno zauważyć stary park. Zdaję sobie sprawę, że to długotrwałyproces. Najważniejsze, że już rozpoczęty.

Planujemy wykonywanie oświetlenia na kolejnych ulicach:Prochowni, Spokojnej, Mieszka I, Szymanowskiego, Pogodnej,Poziomkowej, Marii Kownackiej, Niegodzisza, dokończenie budowyoświetlenia ulicy Brzegowej, doświetlenie dróg opaskowychwzdłuż Kolejowej.

Nie sposób w kilku słowach powiedzieć o wszystkich zamierzeniachinwestycyjnych. Będę wracał do tego tematu przedstawiającPaństwu kolejne koncepcje i szczegółowe projekty. Jestem pewien,że Łomianki rozkwitną, że będziemy mieszkali wygodnie i czulisię bezpiecznie.

Wiesław Pszczółkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki
Gazeta Łomiankowska nr 19/2007

Faktem jest, że...

Faktem jest, że...

Faktem jest, że...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *