www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak się pozbyć eternitu?

Bardzo łagodna zima sprawiła, żeznacznie wydłużył się ubiegłoroczny sezonbudowlany. Również inwestorzy, którzyzaplanowali budowę czy remont w tym rokumają nadzieję, że pogoda pozwoli na wczesnerozpoczęcie prac. Już teraz starają się zatemznaleźć wykonawcę robót, załatwić konieczneformalności, czy przewidzieć możliweproblemy.
Na problem natrafimy niewątpliwie, jeśliw naszym domu musimy wykonać wymianęstarego dachu pokrytego np. eternitem.Wyroby azbestowo-cementowe były szerokostosowane w budownictwie. Obecnie azbestjest zaliczany do materiałów niebezpiecznych,a jego usuwanie z istniejących budynkówpodlega określonym procedurom, któredotyczą zarówno właścicieli lub zarządcówobiektów, jak również wykonawców prac.

Właściciel lub zarządca budynku maobowiązek zgłoszenia do Starosty Powiatu– na 30 dni przed rozpoczęciem prac- zamiaru usuwania wyrobów zawierającychazbest (wniosek o zgłoszenie robótniewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę).

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych,właściciel lub zarządca dokonujewyboru wykonawcy prac – tzw. wytwórcyodpadów niebezpiecznych. Zawiera umowęna wykonanie prac usuwania wyrobówzawierających azbest oraz oczyszczenia budynkui terenu z azbestu. W umowie powinnybyć jasno sprecyzowane obowiązki stron,również w zakresie zabezpieczenia przedemisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy,właściciel lub zarządca powinien poinformowaćmieszkańców lub użytkowników budynku(terenu) o usuwaniu niebezpiecznych materiałóworaz sposobach zabezpieczenia. Nakoniec powinien również uzyskać od wykonawcypisemne oświadczenie o prawidłowościwykonania robót i oczyszczenia z azbestuoraz przechowywaćje przez co najmniej5 lat.

Gmina Łomiankinie refundujekosztów usuwaniawyrobów niebezpiecznych,zawierającychazbest.Referat GospodarkiKomunalnej,Ochrony Środowiskai Rolnictwa(ul. Warszawska73) dysponuje natomiastwykazemfirm, które uzyskałyzezwolenia StarostyPowiatu Warszawskiego Zachodniego nademontaż i odbiór elementów zawierającychazbest.

Trzeba pamiętać, że samodzielne usuwaniewyrobów zawierających azbest – bezodpowiednich zabezpieczeń – może spowodowaćtrwałe zanieczyszczenie otoczeniadomu niebezpiecznymi dla zdrowia włóknamiazbestowymi. Niestety takie praktyki sąciągle stosowane.
Niedopuszczalne jest, by „sposobemgospodarczym”, niewykwalifikowanaekipa demontowała np. płyty azbestowe,narażając siebie i okolicznych sąsiadów.Zrywane i beztrosko rzucane płyty, pękającuwalniają pyły azbestowe do otaczającegośrodowiska. Skażenie jest większejeśli takim pracom towarzyszy wiatr.Niedopuszczalne jest również pozostawianiepołamanych płyt bez żadnego zabezpieczenia,lub przewożenie ich pojazdem nieprzystosowanymdo transportu odpadówniebezpiecznych.

Strach pomyśleć co taka ekipa zrobiz tymi odpadami, skoro na żadne składowiskonie zostaną przyjęte. Zdarza się, żelądują one na dzikich wysypiskach, lubwypełniają koleiny polnych dróg. Bezmyślnośćludzka jest czasem zatrważająca.

UWAGA!
Włókna azbestowe są niewidoczne dlaoka, unoszą się w powietrzu i wnikają doorganizmu przez układ oddechowy.
Azbest w organizmie człowieka kumulujesię i pozostaje na zawsze. Może być przyczynąraka płuc lub pylicy azbestowej.
Odpadów zawierających azbest nie możnamieszać z odpadami gospodarczymi, niemożna pakować ich w worki papierowe anikartony.
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzonynie stanowi zagrożenia.

Gazeta Łomiankowska 3/2007 – Oprac. M. Waszkiewicz
źródło: e-azbest.pl, www. pwz.pl

Jak się pozbyć eternitu?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *