www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Planowanie przestrzenne

Przeciętna gmina w Polsce ma 20% powierzchni terenu pokryte planami miejscowymi – w Łomiankach udział ten wynosi zaledwie 1%. Mamy 10 planów o łącznej powierzchni niewiele ponad 40 ha. Analizując ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łomianek – 70% powierzchni gminy należy pokryć planami tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Pozostałe 30% to obszar Kampinoskiego Parku Narodowego oraz międzywale Doliny Wisły – tereny wyłączone z zabudowy między innymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dla tych terenów, ze względu na ustanowione formy ochrony przyrody, pożądane jest uchwalenie planów ochrony.

W latach 2003–2005 Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany, o łącznej powierzchni ok. 15 ha zostały uchwalone. Z pozostałych siedmiu, jedynie jeden przeszedł przez procedurę uzgodnień, cztery są w fazie projektu. Dla terenu Doliny Łomiankowskiej nie powstała nawet koncepcja, z prac nad mpzp Sierakowska zrezygnowano. Głównym powodem zawieszenia prac nad planami było przystąpienie pod koniec 2003 r. do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łomianek.

Wobec dynamicznego ruchu budowlanego w Łomiankach, który odbywa się na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, plany, dla których przerwa w pracach jest dłuższa niż rok, praktycznie należy opracowywać od początku. Niezbędny jest zakup aktualnych map oraz weryfikacja ustaleń projektów planów o zmiany, jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym w czasie, gdy prace nad planami były zawieszone. Plany, których dotyczy ten problem (tabela 1) obejmują około 38% powierzchni gminy.W ramach sporządzanej obecnie przez Referat Gospodarki Przestrzennej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Łomianek, określono pozostały obszar gminy, dla którego rozpoczęcie prac nad planami jest niezbędne. Obszar stanowiący ok. 32% powierzchni można podzielić na 14 planów zagospodarowania przestrzennego. Robocze nazwy planów i ich powierzchnie oraz orientacyjny termin podjęcia uchwały przez RM przedstawia tabela 2.

Opracowywanie planów przebiegać będzie dwutorowo. Część już rozpoczętych (3-5) zostanie dokończonych przez Referat Gospodarki Przestrzennej. Wykonawcy wszystkich pozostałych wyłonieni zostaną drogą publicznych przetargów. Pozwoli to prowadzić prace nad wieloma planami równocześnie, i da szansę zakończyć cały proces w ciągu kilku lat, być może nawet w tej kadencji. Terminy uchwalania poszczególnych planów są trudne do oszacowania, ponieważ nie sposób przewidzieć ile potrwa proces konsultacji społecznych, w procedurze składający się z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, przeprowadzenia dyskusji publicznej, zebrania zgłoszonych uwag i podjęcie rozstrzygnięć, dotyczących możliwości uwzględnienia uwag w projektach planów. Jeżeli nie zajdzie konieczność wielokrotnego powtarzania poszczególnych etapów prac to sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwe w terminie 12-18 miesięcy.

W tym momencie istotne jest obalenie potocznego mniemania, że plany wykonuje się raz na zawsze. Każdy plan w całości lub we fragmencie można zmienić, dostosowując go do zmieniającej się rzeczywistości. Ewoluują potrzeby mieszkańców i kondycja finansowa gminy, dlatego planowanie musi być procesem dynamicznym. Najgorszym stanem dla kształtowania ładu przestrzennego, harmonijnego planowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony interesów mieszkańców jest całkowity brak planów. W Łomiankach m.in. opóźnia on realizację inwestycji celu publicznego tj. budowę układu dróg publicznych i towarzyszącej jej podstawowej infrastruktury. Rodzi określone problemy w uzyskiwaniu dotacji z zewnątrz, w tym dofinansowania z Unii. Dla niektórych terenów, prace nad planami powinny być poprzedzone wielowariantowymi opracowaniami studialnymi, ponieważ wizja rozwoju tych terenów nie jest wystarczająco określona w Studium. Dotyczy to m.in. terenów pozbawionych zabudowy terenów tzw. Korytarza Ekologicznego oraz układu wodnego Strugi Dziekanowskiej ze starorzeczami. Dodatkowych opracowań, wymaga także obszar potencjalnego centrum Łomianek, lokalizowany wzdłuż ul. Warszawskiej oraz w pasie pomiędzy ulicami Wiślaną i Fabryczną.

Dla wszystkich tych terenów wskazane byłoby zorganizowanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

Równolegle z pracami, których celem jest uchwalenie planów lub konkretyzacja pewnych ogólnych wizji zagospodarowania terenów kluczowych, postępują pracę nad budową Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIPŁ).

W pierwszym etapie prace będą polegały głównie na budowie komputerowej bazy danych. Podstawowe informacje o przestrzeni Łomianek są obecnie przetwarzane z wersji papierowej do wersji elektronicznej. Jednolita forma danych umożliwi prowadzenie specjalistycznych analiz, ułatwi znajdowanie optymalnych rozwiązań i przyśpieszy proces podejmowania decyzji. W zależności od potrzeb, w dalszej perspektywie (w połowie przyszłego roku) możliwe będzie publikowanie wyników analiz gminy na stronie internetowej w formie map, wykresów i tabel. Misją Systemu Informacji Przestrzennej jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji, która jest im niezbędna przy podejmowaniu decyzji podczas konsultacji społecznych. Dotyczy to miedzy innymi sporządzania i zmian dokumentów planistycznych oraz aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Koordynator ds. polityki przestrzennej
Dorota Gadomska
Gazeta Łomiankowska nr 10/2007

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *