www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przyłączenie do rury będzie obowiązkowe?

Jak donosi Gazeta Łomiankowska (17/2008)… UM Łomianki rozważa możliwość rozpoczęciaegzekwowania obowiązku podłączania się do sieci kanalizacyjnej.

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr236 poz. 2008 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomościjest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.W związku z tym, że znaczna liczba właścicieli posesji tego obowiązkunie dopełniła – gmina Łomianki przez pracowników ReferatuGospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łomiankach przy udziale przedstawicieli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. zo.o. może na podstawie art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnegowszczynać z urzędu postępowanie w sprawie przyłączenianieruchomości położonych w Burakowie, a następnie wkolejnych osiedlach w Łomiankach i Dąbrowie do istniejącej siecikanalizacyjnej.

Do wszystkich właścicieli posesji, które nie zostały dotychczaspodłączone do sieci, będą wysyłane zawiadomienia o wszczęciu postępowaniawraz z informacją o wizji lokalnej na nieruchomości.

Kolejnym krokiem w postępowaniu, na podstawie art. 5 ust. 7cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachoraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego – możebyć wydanie decyzji nakazującej przyłączenie się do istniejącej siecikanalizacyjnej w konkretnym terminie i zawarcie umowy z ZWiKw Łomiankach Sp. o.o. na odprowadzanie ścieków.

Niewykonanie tej decyzji może spowodować konsekwencje (zgodniez art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym(Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.9 cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)nałożenia grzywny.

Jednocześnie mamy nadzieję, że po informacjach i wyjaśnieniachpracowników Urzędu, właściciele posesji wykorzystującbrygady budowlane ZWiK dokonają w najbliższych miesiącachprzyłączenia i nie będzie konieczności rozpoczynania proceduryegzekucyjnej.””

źródło: Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *