www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Śmieci minimalnie raz w miesiącu

26 lutego br. Rada Miejska zmieniła Regulamin utrzymania czystościi porządku na terenie miasta i gminy Łomianki. Wprowadzononowe regulacje dotyczące minimalnej częstotliwości wywozuodpadów: z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż 1 razw miesiącu a z budynków wielorodzinnych 1 raz na tydzień.Dodatkowo wskazano, że odpady zgromadzone w pojemnikachlub kontenerach nie mogą powodować uciążliwości (ze względuna długotrwały okres ich zalegania). Zmianę Regulaminu wywołałaznaczna podwyżka cen za wywóz odpadów, o której firmy oferująceswoje usługi na terenie gminy zaczęły informować mieszkańcówpod koniec ubiegłego roku. Z informacji przekazywanych przez firmy,podwyżka była wynikiem wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej.Jak informowały mieszkańców firmy świadczące swoje usługi naterenie naszej gminy, opłata marszałkowska (pobierana za umieszczanieodpadów na składowiskach) wzrosła z 15,71 zł/tonę (danez grudnia 2007 r.) do 100 zł/tonę od 1 stycznia 2009 r., czyli ponad6-krotnie.

Komisja Społeczna przystąpiła do pracy nad zmianą zasad podkoniec listopada 2008 r. Zgodnie z propozycją radnych – członkówKomisji, zorganizowano w tej sprawie konsultacje społeczne i poproszonomieszkańców o zgłaszanie swoich opinii do dnia 19 grudnia2008 r. Zainteresowanie tematem było bardzo duże. Ostatnieuwagi i opinie w wersji elektronicznej oraz papierowej docierałydo nas jeszcze w tym roku. Większość mieszkańców opowiedziałasię za zmianą częstotliwości wywozu odpadów argumentując togłównie wysoką ceną za wywóz, niedużą liczbą osób w gospodarstwachdomowych, prowadzeniem segregacją odpadów (główniekompostowaniem odpadów organicznych) co zmniejsza ilość odpadówodbieranych przez firmy.

Komisja Społeczna biorąc pod uwagę opinie mieszkańcówgminy postanowiła zaproponować Radzie Miejskiej nowy zapis,zmniejszający częstotliwość wywozu. Jednocześnie jednak Komisjazaapelowała do władz gminy o podjecie działań edukacyjno– informacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy (dzieci idorosłych) w zakresie segregacji odpadów. Komisja zaproponowałarównież zorganizowanie kolejnych spotkań z przedstawicielamifirm zajmujących się odbiorem odpadów, w celu wypracowaniakorzystnych dla mieszkańców rozwiązań umożliwiających prowadzenieselektywnej zbiórki odpadów.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w konsultacjach, dziękujęza zainteresowanie i przekazanie nam opinii w tej sprawie.Wszystkim radnym, którzy poparli propozycję Komisji Społecznejrównież bardzo dziękuję.

Sylwia Maksim-Wójcicka, przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej
Gazeta Łomiankowska 5/2009

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *