www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dziwna transakcja

Dlaczego sprzedano Radio Mazowsze za 1/10 wcześniej ustalonej ceny?

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.10.06 r., przedstawiono radnym do akceptacji uchwałę dotyczącą zmian w budżecie MiG Łomianki na 2006 r. Z uchwały wynika, że burmistrz dokonał niekorzystnej transakcji sprzedaży 621 udziałów spółki Radio Mazowsze za kwotę 329 200 zł (po 530 zł za 1 udział) zaniżając tym samym, zgodnie z zawartą umową, dochody gminy o kwotę ponad 3 338 496 zł. Bez zwiększeń. Oto kilka słów historii.
Radio Mazowsze w pierwotnym – samorządowym kształcie rozpoczęło nadawanie w czerwcu 1995 r. W 2001 r. Rada Miejska zdecydowała się sprzedać część udziałów, zachowując jednak udział większościowy. Po wielu trudnych negocjacjach, w których brałam udział, sprzedano 23,95%, czyli 594 udziały za łączną kwotę 4 243 329 zł spółce Agora SA. Zgodnie z podjętą uchwałą oraz zapisami w akcie notarialnym, pozostałą część (25,05% – 621,24 udziały) Agora zobowiązała się wykupić, ustalając cenę za 1 udział w kwocie 5 376 zł powiększonej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za okres od 2001 r. do dnia sprzedaży, czyli około 5 mln zł. Odstąpienie od umowy zabezpieczała kara umowna w kwocie 3,7 mln zł. Na sesji w dniu 11.07.2006 r. na wniosek burmistrza większość radnych zdecydowała o sprzedaży wszystkich udziałów będących w posiadaniu gminy Łomianki. Na lipcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz stwierdził: „…mniejszościowy udziałowiec pożyczył środki radiostacji na działalność bieżącą, a nazbierało się tego 4 mln 800 tys. zł i te pożyczki, napisaliśmy, że funkcjonują do 2009 r. Obie strony są zgodne, żeby gmina «wyczepiła się» z radiostacji”.
Ciekawe spostrzeżenia. Bo oto kilka dni później na stronach internetowych ukazuje się informacja: „W piątek 28 lipca Agora poinformowała o zawarciu warunkowej umowy zbycia blisko 24% udziałów w Radiu Mazowsze – spółce emitującej program pod nazwą Rock Radio Mazowsze. Nabywcą ma być spółka Region, będąca nadawcą programu RMF Maxxx”. Rock Radio Mazowsze powstało w styczniu 2003 r. w miejsce grającego rockowo Radia Mazowsze. Bez wiedzy Rady Miasta. Powstają pytania. Czy Radio to Radio Mazowsze, czy Rock Radio Mazowsze? Czy sprzedaliśmy udziały rozgłośni powiązanej z Agorą, czy spółce zależnej? Czy to znaczy, że istniało jakieś ciche porozumienie burmistrza z Agorą? Ochrona jej interesów kosztem naszej gminy? Same niewiadome.
O stan finansowy spółki pytałam wielokrotnie, nie uzyskując odpowiedzi. Podczas lipcowej sesji przebąkiwano, że kupnem pozostałych udziałów zainteresowane jest Radio RMF. Czy to znaczy, że transakcja była uzgodniona przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta? A swoją drogą, ciekawe, jak długo pracowano, aby stworzyć taką sytuację, jaką mamy obecnie. Oto opinie internetowe słuchaczy: „Mazowsze ma bardzo słaby zasięg (kiedyś był o wiele lepszy odbiór w południowej i centralnej Warszawie). Teraz ledwie coś brzęczy. Radio Mazowsze typowo lokalne. Taki był kiedyś format tego radia, bardzo mi odpowiadało i często słuchałem, ale od chwili powstania Rock Radio Mazowsze stacja znalazła się na dnie. Myślę, że wiele osób podziela moje zdanie.” „W tym radiu zdaje się, że jeszcze udziały ma gmina Łomianki i ciekawe, co oni na te zmiany. Mnie to nie rusza, bo starego dobrego Mazowsza nic nie przywróci, szkoda, że ostatnie fajne radio znika”
Rok 2003 – „..Przeprowadzone w ubiegłym roku badania rynku utwierdziły właściciela stacji – spółkę Agora SA – w przekonaniu o konieczności uruchomienia stacji o profilu stricte rockowym. Popularność: 4 gwiazdki. Zaproponowane przez Agorę SA, ściśle sformatowane medium, jest także atrakcyjnym produktem dla reklamodawców, skierowane jest bowiem do dokładnie zdefiniowanej, atrakcyjnej rynkowo grupy słuchaczy, do których trudno jest w inny sposób dotrzeć; ma szansę na zbudowanie z nimi więzi, opartej na silnym ładunku emocjonalnym, charakterystycznym dla muzyki rockowej. Pozwoli to na pozytywny odbiór przekazu nie tylko muzycznego, lecz także reklamowego.” To opinia samej AGORY! Jeżeli tak było, to skąd ta tragiczna sytuacja finansowa radia, i dlaczego nikt wcześniej o tym nie wiedział?
Zgodnie z przepisami prawa i zapisami aktu notarialnego, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat za każdy rok obrotowy oraz zatwierdzanie podziału zysków i pokrycia strat. Czyli, począwszy od sprawozdania za 2001 r., przez 5 lat spokojnie pan burmistrz zatwierdzał sprawozdania z ujemnym wynikiem finansowym, nie informując o tym fakcie radnych. Można domniemywać, iż było to umyślne działanie, w konsekwencji prowadzące do stanu obecnego spółki, na co wskazują ukrywane dokumenty stanowiące integralną część rocznych sprawozdań finansowych.Na przykład niektóre transakcje z jednostkami powiązanymi – Agorą SA. – obciąża spółkę Radio Mazowsze za:

Na koniec roku 2002 2003
energię elektryczną (zł) 5 535 18 070
telefony (zł) 7 070 16 965 – 1400 zł miesięcznie?
czynsz (zł) 126 643 196 814 – za co? Przecież siedzibą Radia są pomieszczenia w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki.
wywóz nieczystości 19 696 27 951 – za co? Średnio 2 330 zł miesięcznie?

Sumując czynsz i wywóz nieczystości w 2003 r. daje to kwotę 224 765 zł, a przychody zaksięgowane na konto Radia w 2003 r. to kwota 207 617 zł. Jak można było do tego dopuścić!

Zaciągnięte pożyczki od Agory SA. na funkcjonowanie Radia w tym okresie, a wynikające z takich jak wyżej kosztów, to na koniec 2005 r. kwota 3 428 815 zł + odsetki od tej pożyczki 1 254 674, co stanowi zobowiązania długoterminowe w kwocie 4 683 490 zł. Przychody w tym okresie to kwota 701 409 zł. Z przedstawionych danych można wnioskować, że Agora za zgodą drugiego wspólnika, czyli gminy reprezentowanej przez burmistrza, dążyła do jak największego obciążenia pożyczkami Radio Mazowsze. W mojej ocenie zachodzi podejrzenie, że spółka Radio Mazowsze była obciążana nieuzasadnionymi kosztami przy minimalnych dochodach, co miało wpływ na wynik finansowy i obecnie zawarcie niekorzystnej transakcji. Postawiony na sesji wniosek formalny o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej nie uzyskał akceptacji większości w Radzie.

Ewa Sidorzak

Dziwna transakcja

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *