www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radny Rusiecki rozlicza V kadencje

Poniżej prezentujemy – swoistego rodzaju – rozliczenie V kadencji Rady Miejskiej w Łomiankach w latach 2006-2010, nadesłane przez radnego – Piotra Rusieckiego.

Radni V kadencji prezentowali już swoje podsumowania jednak jako, że zawsze na łamach portalu mile widziane są opinie i obserwacje na temat Łomianek zapraszamy do podsyłania wszelkiego rodzaju materiałów zgodnie z ZASADAMI PUBLIKACJI MATERIALÓW na www.LOMIANKI.INFO.

redakcja@lomianki.info


Podumowanie V kadencji Rady Miejskiej w Łomiankach w latach 2006-2010.

W dniu 12 listopada 2010 roku kończy się czteroletnia V kadencja Rady Miejskiej w Łomiankach. Najwyższy czas na podsumowanie. Co się udało, co jeszcze przed nami. Jakie zadania czekają nową Radę Miejską?

Odsuwając na bok spory personalne, słabości ludzkie, emocje, kadencję należy ocenić, jako co najwyżej średnią. Niestety to była kolejna kadencja, gdzie część radnych zamiast wziąć odpowiedzialność za gminę dała ubezwłasnowolnić się burmistrzowi. Takie działanie nie jest zgodne z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, gdzie Rada Miejska jest organem stanowiącym i de facto to właśnie Rada Miejska tworzy prawo i kontroluje pracę burmistrza i podległych jemu służ. Pod tym względem kadencja została zmarnowana a szczególnie negatywnie należy ocenić pracę Komisji Rewizyjnej. Komisja ta poza dwoma radnymi opozycyjnymi „”poklepywała burmistrza po plecach””, zamiast sumiennie oceniać jego działania wytykać błędy i dać szansę burmistrzowi na ich poprawę. Komisja Rewizyjna jest organem RM wyznaczonym do przez ustawę do kontroli organu wykonawczego czyli burmistrza.

Prace wszystkich komisji Rady Miejskiej są jawne, jednak i z tym były problemy. Nie raz, jako radny spotkałem się z próbami wyrzucenia mnie z prac komisji, między innymi właśnie rewizyjnej. Podobne przypadki miały miejsce na innych komisjach, gdzie próbowano usuwać niezależnych dziennikarzy. To są sprawy, które na pewno muszą zostać zmienione, dziennikarze także Ci niezależni pełnią niezwykle ważną rolę w życiu publicznym. To za ich pośrednictwem społeczeństwo ma szansę wiedzieć, co dzieje się w życiu publicznym naszej gminy i mam nadzieję, że w kolejnej kadencji nikt nie śmie podnieść rękę na wolność prasy i będzie udostępniał wszystko, co jest ustawowo jawne.

Niestety trzeba też napisać kilka gorzkich słów o roli przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest to zwykły radny, który ma za zadanie jedynie prowadzenie obrad Rady Miejskiej. Nie jest on niczyim szefem, nie jest najważniejszy, nie ma prawa bez zgody całego organu kolegialnego, jakim jest Rada Miejska nawet reprezentować jej na zewnątrz. Obecny pan przewodniczący w tej kadencji wiele razy wykraczał poza swoją rolę i chyba ta rola nieco go przerosła.

Gorzkich słów krytyki można byłoby napisać naprawdę wiele o tym jak przebiegały kontrole, jak pracowały komisje, jak zastraszano radnych niezależnych, jak manipulowano społeczeństwem i o coraz bardziej postępującym upolitycznieniu samorządu gminnego. Naprawdę jest i byłoby, o czym pisać, tylko, po co?

Musimy patrzeć w przyszłość, pamiętając o błędach. Dla Łomianek nie jest ważne kto będzie radnym ważne, aby kontunuować prace z obecnej kadencji i rozwiązywać problemy naszej gminy.

„”Najważniejsze problemy naszej gminy wciąż pozostały nierozwiązane””

Strategia Gminy

Przed naszą gminą w następnych 4 latach jest wiele do zrobienia. Trzeba zakopać spory, personalne rozgrywki i zjednoczyć swoje działania wokół spraw najważniejszych. Rada Miejska w obecnej kadencji uchwaliła Strategię Rozwoju naszej gminy, która jest dobra, która określa najważniejsze problemy gminy, do tego uchwalono WPI i także inne ważne dokumenty. Jedyny chyba problem polega na tym, że władza nie dorosła do realizacji tego dokumentu. Przykładem jest wodociąg i kanalizacja, w dokumentach w poprzednim roku powinniśmy umieścić w budżecie 7 mln złotych na wod-kan, w obecnym 2010r. już 20 mln zł i tak przez kolejne lata. Tymczasem w tym roku mamy tylko 4 mln zł wydatków na tę inwestycję, w poprzednim było podobnie. Od 2015 roku czekają nas olbrzymie kary za brak kanalizacji, jeżeli w VI kadencji nie wybudujemy tej sieci wszyscy będziemy składać się na wysokie kary za brak sieci. Dalej strategia wymienia budowę dróg, poprawę bezpieczeństwa, pojazd szynowy, przedszkole także inne ważne dla mieszkańców sprawy. Wystarczy jedynie realizować to, co strategia zawiera, aby żyło się lepiej wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

http://www.lomianki.pl/lomianki/get_file.php?f=19

Statut Gminy

Kolejnym wyzwaniem dla następnej kadencji samorządu jest uchwalenie Nowej Gminnej Konstytucji, czyli Statutu Gminy Łomianki. W obecnej kadencji między innymi z mojej inicjatywy i pod moim przewodnictwem powstała komisja statutowa, która zajęła się aktualizacją starego statutu, wprowadzeniem zapisów ułatwiających działanie jednostek pomocniczych, jakim są sołectwa i osiedla. W statucie razem z członkami komisji statutowej wprowadzaliśmy nowatorskie rozwiązania gwarantujące bezwzględnie prawo do zabierania głosu, dziś głos można zabrać tylko wtedy, gdy pozwoli na to przewodniczący RM. Na ostatniej sesji pan przewodniczący nie pozwolił zabrać głosu. Daliśmy prawo do uczestnictwa w sesjach i komisach dla dziennikarzy i ułatwienia im wykonywania pracy. Projekt statutu gminy został dwukrotnie zaopiniowany przez prawników a także poddany kilkukrotnie konsultacjom społecznym. Niestety nie został do dnia dzisiejszego uchwalony, a komisja statutowa rozwiązana. Zamiast uchwalenia statutu zmieniono herb. Zupełnie niepotrzebnie, bo mamy nowy herb, ale nieaktualny statut. Z projektem statutu można zapoznać się tutaj

http://www.lomianki.info/document.php?did=910

Droga S7 i dojazd do W-wy

Przed nami jeszcze wiele nierozwiązanych problemów między innymi sprawa budowy drogi ekspresowej i dojazdu do Warszawy. Także w tej sprawie w trakcie kadencji podejmowałem szereg działań. Jedną z nich było przybliżenie problemu wyboru wariantu przez GDDKiA. W tej sprawie mocno kontrowersyjnej odbyłem wiele rozmów zarówno ze zwolennikami jak i przeciwnikami wariantu S7. Przeprowadziłem także wywiad z dyrektorem GDDKiA w tej sprawie, aby przybliżyć ten problem mieszkańcom. Pokazać optykę drogowców w końcu to oni są inżynierami drogownictwa i fachowcami w tej dziedzinie. W tej chwili sprawa wyboru wariantu odchodzi na dalszy plan, bo tak naprawdę bez tej drogi bez względu na wariant trzeba myśleć o zabezpieczeniu mieszkańców przed uciążliwością tej drogi. Wydaje mi się że gdyby pan burmistrz był bardziej aktywny w tej sprawie mielibyśmy także szansę na „ugranie” czegoś więcej dla naszej gminy.

http://www.lomianki.info/document.php?did=724

Cenzura w GŁ

Kolejnym nierozwiązanym problemem jest cenzura w Gazecie Łomiankowskiej. Niedługo po wyborach grupa społeczników próbowała tę gazetę przekształcić w gazetę ogólnodostępną. Od początku byłem sceptycznie nastawiony do samej potrzeby wydawania gazety ze środków publicznych, bo uważam, że prędzej czy później byłaby wykorzystana do promocji władz. Uważałem i dalej uważam, że wydawanie gazety powinno się zostawić tym, którzy się na tym znają, a urząd powinien wydawać, co najwyżej biuletyn informacyjny z opisem podstawowych wydarzeń, bez zdjęć burmistrz, radnych, bez autopromocji itd. Tak czy inaczej gazeta stała się cenzurowana jak się spodziewałem i po roku nie można było już opublikować niczego krytycznego o władzy.

http://www.lomianki.info/document.php?did=997

Pojazd szynowy

W tej sprawie odbyło się wiele spotkań, niestety z burmistrzem tylko jedno. Gdy z mojej inicjatywy zorganizowałem w Łomiankach spotkanie pana burmistrza z SISKOM pan burmistrz nie bardzo był przekonany do naszej inicjatywy. Nie był za bardzo zainteresowany nawet stworzeniem rezerwy pod pojazd szynowy. Tymczasem Łomianki rozwijają się bardzo dynamicznie i wkrótce nie będzie możliwości poprowadzenia takiej trasy. Swoje wnioski w tej sprawie składałem później już tylko z SISKOM lub radnymi opozycyjnymi. Do planów mostu północnego, do projektu planów przestrzennych Młociny III, do burmistrza w sprawie wykonania koncepcji linii tramwajowej, do pracowni planowania w sprawie uwzględnienia rezerwy pod pojazd szynowy w planach naszej gminy, do GDDKiA i do projektu węzła Brukowa wykonywanego przez firmę Eurostrada. Niestety bez wsparcia władz trudno jest taką koncepcję zrealizować. Sukcesem tych działań jest to, że pojazd szynowy znalazł się w programie 2 z 3 komitetów wyborczych. Najpierw stwórzmy rezerwę pod torowiska, w kolejnych kadencjach damy innym szansę na budowę. Nie ważne, kto, ważne żeby wykonać.

Plany Przestrzenne

O konieczności uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego mówi się od lat. Między innymi z mojej inicjatywy w tej kadencji powstała Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Celem komisji było rozwiązywanie sporów pomiędzy mieszkańcami i burmistrzem w trakcie uchwalania kontrowersyjnych planów przestrzennych. Nie zawsze jednak udawało się pośredniczyć w tych sporach, szczególnie, że sam pan burmistrz w trakcie całej kadencji był tylko raz na tej komisji. Nie jest problemem uchwalenie planów w terenie w całości zabudowanym. Problemem jest uchwalenie planów zgodnych z wolą mieszkańców i strategią gminy w terenie niezabudowanym. To właśnie tam w pierwszej kolejności powinno uchwalić się dobre plany zagospodarowania przestrzennego. Niestety właśnie tam są największe konflikty z właścicielami terenu. Komisja pomimo tego próbowała w tych sprawach działać, szkoda, że pan burmistrz „nie podjął tej rękawicy.” Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji uda się zrobić więcej. Mam też nadzieję, że jednak Łomianki pozostaną „jednorodzinne”.

Radny Rady Miejskiej w Łomiankach
Piotr Rusiecki


Radny Rusiecki rozlicza V kadencje

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. do Pana Rusieckiego

  Panie Piotrze Rusiecki co z tą cenzurą w Gazecie Łomiankowskiej?

  Jak tak patrze na to co jest pokazywane w tej gazecie w internecie na stronie lomianki pl to mam wrażenie, że tak stronniczej gazety, promującej burmistrza i jedynie słuszną opcję polityczną, jeszcze w Łomiankach nie było nawet za czasów, które Pan krytykował.

  Zapomniał Pan o swoich słowach? Przecież to pod pana podlega wydział tzw. „informacji”.

  Przypomnę Pana słowa:
  Cenzura w GŁ
  Kolejnym nierozwiązanym problemem jest cenzura w Gazecie Łomiankowskiej. Niedługo po wyborach grupa społeczników próbowała tę gazetę przekształcić w gazetę ogólnodostępną. Od początku byłem sceptycznie nastawiony do samej potrzeby wydawania gazety ze środków publicznych, bo uważam, że prędzej czy później byłaby wykorzystana do promocji władz. Uważałem i dalej uważam, że wydawanie gazety powinno się zostawić tym, którzy się na tym znają, a urząd powinien wydawać, co najwyżej biuletyn informacyjny z opisem podstawowych wydarzeń, bez zdjęć burmistrz, radnych, bez autopromocji itd. Tak czy inaczej gazeta stała się cenzurowana jak się spodziewałem i po roku nie można było już opublikować niczego krytycznego o władzy.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. do bur. Dąbrowskiego

  Ale komiczne teraz, dziś, wydają się wypowiedzi zastępcy burmistrza Dąbrowskiego. Ciekawe co na to sam burmistrz Dąbrowski. Przecież przedstawiał się jako były komandos, wiec nie straszne mu nic, można przypuszczać.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *