www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Agata Paplińska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 33
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: adwokat

Komitet wyborczy: KWW Dialog Łomianki
Kontakt: www.facebook.com/a.paplinska

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem mieszkanką Łomianek od dziecka, wychowałam się w Dziekanowie Leśnym, gdzie skończyłam szkołę podstawową i gimnazjum. Z Łomiankami związałam także swoje życie zawodowe – jestem adwokatem i od 2018 roku prowadzę w Łomiankach przy ul. Warszawskiej kancelarię adwokacką, która co roku, dzięki opiniom Klientów, uzyskuje I miejsce w Łomiankach w ogólnopolskim plebiscycie Orły Prawa.
Na co dzień pracuję zatem dla Mieszkańców Łomianek, rozwiązując ich problemy, dlatego dobrze znam ich potrzeby.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Chciałabym, żeby Łomianki weszły w XXI wiek. Należy w pierwszej kolejności dokończyć dokończyć inwestycje, które powinny być zrealizowane już dawno (wod-kan, budowa dróg, wymiana pieców itd.), i skupić się wreszcie na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań i metod zarządzania. Zależy mi, żeby w Łomiankach inwestowano w innowacje i cyfryzację, a Łomianki stały się bezpiecznym, nowoczesnym i wygodnym miejscem dla wszystkich Mieszkańców.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
„Najpilniejsze” dziś inwestycje powinny być tak naprawdę wykonane już dekadę temu. Ukończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i modernizacja dróg to absolutna podstawa w podwarszawskiej gminie.

W Łomiankach mamy wciąż duży problem z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, w tym działek drogowych, co uniemożliwia lub bardzo utrudnia przejmowanie tych działek przez gminę i rozwój infrastruktury drogowej. Jako prawnik, wiem, jakie kroki muszą być wykonane, żeby ten problem rozwiązać.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Słowo „samorząd” pochodzi od słów: „samodzielny zarząd”. Odnosi się do przekazania pewnych kompetencji i zadań w ręce osób (wspólnot, zrzeszeń), których skutki tych działań dotyczą.

Zadaniem samorządu i samorządowców jest sprawna realizacja tych zadań z uwzględnieniem interesów wspólnoty, którą reprezentują. Samorządowiec musi w związku z tym myśleć w liczbie mnogiej: „my”, a nie „ja”, czy tym bardziej „oni”. Musi czuć się częścią wspólnoty i rozumieć, że działa w jej imieniu i na jej rzecz.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Cenię Łomianki przede wszystkim za wygodę życia i to, jak wiele rzeczy można załatwić tu na miejscu. Mamy dostępny lokalnie szeroki wachlarz usług i infrastruktury, a jednocześnie – wspaniałe tereny zielone (w szczególności mój ukochany KPN!). Pozwala to na załatwianie większości spraw bieżących i potrzeb lokalnie, na terenie naszej Gminy. Chciałabym, żeby w przyszłości ten wachlarz poszerzał się o kolejne, niezbędne usługi oraz ofertę rekreacyjną.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Problemem wewnętrznym Łomianek są nieukończone inwestycje, powodujące, że wciąż nie możemy stać się nowoczesnym miasteczkiem. Pomimo systematycznego rozwoju infrastruktury, wciąż brakuje np. żłobka, miejsca dla seniorów, oddziałów starostwa. Ogromnym problemem są także korki do/z Warszawy oraz smog. Części z tych problemów niestety nie da się rozwiązać na stopniu lokalnym i dlatego potrzebujemy osób kompetentnych, umiejących pozyskiwać finansowanie i wsparcie od podmiotów i organów zewnętrznych.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Najważniejszym założeniem jest wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania Gminą. Komunikacja z Mieszkańcami to podstawowy obowiązek władz. W pierwszej kolejności chciałabym zatem skupić się na rozwiązaniu problemów, które już znamy (m. in. stan prawny dróg w gminie, dojazd do W-wy, kanalizacja, bony żłobkowe, dom dziennej opieki seniora), a w dalszej perspektywie – wprowadzić metody sprawnego reagowania na potrzeby Mieszkańców przy użyciu innowacyjnych narzędzi i rozwiązań.

Ponadto… 
Wielu kandydatów na burmistrza obiecuje, że jego/jej władza zmieni Łomianki, jednak nikt tak naprawdę nie mówi Wyborcom o tym, że to nie burmistrz, a Rada Miejska decyduje o najważniejszych kwestiach i kierunkach działania władzy wykonawczej. To Rada Miejska stanowi prawo. Chciałabym, żeby Mieszkańcy pamiętali, że dopiero wprowadzenie do Rady osób kompetentnych i merytorycznych pozwoli na sprawne zarządzanie naszą Gminą.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024