www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Maria Pszczółkowska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 50+
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: mgr administracji

Komitet wyborczy: KWW Marka Zielskiego
Kontakt:  maria.pszczolkowska@radna.lomianki.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Ukończyłam studia magisterskie na UW na kierunku administracja oraz studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych Od ponad 30 lat związana jestem z administracją samorządową. Bezpartyjna. Doświadczenie w działalności zawodowej i społecznej pozwalają mi w sposób płynny poruszać się wśród urzędników miejskich i radnych, utrzymując stałą więź z mieszkańcami. Doświadczenie pozwala mi zarówno projektować nowe, korzystne dla mieszkańców regulacje jak i skutecznie stawić czoła gąszczu lokalnych i ogólnokrajowych przepisów. W obecnej kadencji jestem Przewodniczącą Rady Miejskiej.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Powinny być modelowym miastem zrównoważonego rozwoju, łączącym troskę o środowisko z nowoczesnymi rozwiązaniami i wysoką jakością życia. Powinny rozwijać funkcje mieszkalne, usługowe i rekreacyjne, tworząc samowystarczalną strukturę. Ważne, aby wspólnie wypracować plan rozwoju Łomianek, uwzględniający trendy globalne i potrzeby lokalnej społeczności. Łomianki muszą dostosować się do zmian klimatu, poprzez budowę infrastruktury retencyjnej i stosowanie rozwiązań ograniczających emisję CO2.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Modernizacja istniejących placówek oświatowych, budowa nowych. Inwestowanie w nowoczesne technologie edukacyjne. Rozbudowa Centrum Kultury. Budowa ścieżek rowerowych i chodników. Rozwój transportu publicznego, aby zapewnić mieszkańcom alternatywę dla transportu samochodowego. Modernizacja sieci wod-kan. Budowa nowych zbiorników retencyjnych, aby zabezpieczyć miasto przed suszą. Inwestowanie w technologie oszczędzania wody, Budowa nowych dróg aby usprawnić ruch w mieście i zmniejszyć korki.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
To osoba pełniąca funkcję publiczną, reprezentująca interesy społeczności lokalnej. Oddana służbie społeczeństwu, uczciwa, odpowiedzialna i otwarta na potrzeby mieszkańców. Kluczowe wartości to transparentność, uczciwość, zdolność do słuchania i podejmowania decyzji w trosce o dobro wspólne oraz rozwój lokalnej społeczności. Osoba, która pełni funkcję łącznika między społecznością a władzą, dbając o dobro wspólne i rozwiązuje problemy na szczeblu gminy, powiatu czy województwa.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocne strony Łomianek to przede wszystkim ich atrakcyjne położenie blisko Warszawy w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i Wisły w obszarze Natura 2000 , co sprzyja zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i turystyce. Miasto charakteryzuje się spokojną atmosferą oraz pięknymi terenami zielonymi, co przyciąga mieszkańców ceniących kontakt z naturą. Łomianki mają też  silną i zintegrowaną społeczność lokalną. Wiele organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Komunikacja: Brak obwodnicy miasta, ograniczone możliwości komunikacyjne, szczególnie w godzinach szczytu.
Infrastruktura: Konieczność modernizacji infrastruktury drogowej, wod-kan. Brak miejsc parkingowych w centrum miasta.
Oświata: Konieczność budowy nowych placówek oświatowych.
Wyzwania: Rosnąca liczba mieszkań i korki uliczne. Pomimo słabych stron, Łomianki są atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku.
Podjęcie działań mające na celu eliminację słabych stron i wzmocnienie mocnych.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
INWESTYCJE – sięgnąć po środki z KPO na wspieranie rozwoju infrastrukturalnego oraz    na projekty zrównoważonego rozwoju, edukacji, budowy dróg, ścieżek rowerowych i rozbudowy sieci wod-kan.
SPOŁECZEŃSTWO – poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowanie społeczności opartej na współpracy i konsultacjach, zapewniając dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, opieki medycznej i szerokiej oferty kulturalnej. Utworzenie centrum obsługi mieszkańca w celu usprawniania załatwiania spraw.

Ponadto… 
ŚRODOWISKO – ochrona środowiska naturalnego i tworzenie ładu przestrzennego, poprzez zrównoważone praktyki i realizowanie miejskich planów adaptacyjnych.
BEZPIECZEŃSTWO – zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy poprzez wprowadzenie dodatkowych patroli straży miejskiej. Rozbudowa monitoringu wizyjnego, strażnic ochotniczych straży pożarnych oraz podjęcie działań mających na celu przebudowę wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczenie dobytku mieszkańców.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024