www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Jerzy Serzysko

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 72
Wykształcenie: Dr Nauk Technicznych
Zawód wykonywany: Własna Działalność Gospodarcza

Komitet wyborczy: KW Halo Łomianki
Kontakt: serzysko.j@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od roku 2009 działa w samorządzie Zarządu Osiedla Buraków. Niestrudzenie angażuje się w ważne dla mieszkańców sprawy: bronił filii domu kultury w Burakowie przed likwidacją w 2015 roku, współorganizował Burakowskie Dni Sąsiada, budowę kamienia i Skweru Niepodległości, Obchodów 600 lecia Burakowa. Współinicjator i organizator Poloneza tańczonego 11 Listopada od kilku lat na ulicach osiedla. Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Rady Miejskiej w Łomiankach. Ma bogate doświadczenie samorządowe.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
W złożeniach planistycznych z początku wieku Łomianki miały rozwijać się w kierunku miasta-ogrodu z minimalnymi działkami np. w Łomiankach Dolnych o powierzchniach nie mniejszych niż 2000 metrów kwadratowych. Niestety w wyniku nieszczelnych zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyrastają jak grzyby po deszczu szeregowce z wąskimi uliczkami dojazdowymi, braku miejsc parkingowych, lichą lub żadną infrastrukturą. Tak w realu wizja Łomianek z początku wieku uleciała bezpowrotnie.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
W naszej gminie jest szereg obszarów z wykluczeniem cywilizacyjnym potrzebujących pilnych inwestycji infrastrukturalnych. Jednocześnie środki finansowe które można wydzielić z budżetu gminy są ograniczone. Potrzeba wypracować wizję i strukturę najpilniejszych zadań. Upraszczając co, kiedy, w jakiej kolejności i za jakie środki. A to można realizować w sposób systemowy z racjonalnym i gospodarskim wykorzystaniu środków własnych i efektywnym pozyskiwaniu środków z różnych programów zewnętrznych.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec powinien czuć samorząd, być wrażliwym na potrzeby każdego z mieszkańców, jednocześnie kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Utrzymywać stałą więź z mieszkańcami. Do istotnych cech samorządowca zaliczył bym uczciwość, bezstronności i bezinteresowność, merytoryczną wiedzę, umiejętność pracy z ludźmi, pracowitość, odwagę i rozwagę, empatię, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, doświadczenie samorządowe i patriotyzm w tym lokalny.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Istotnym stroną jakości Łomianek są nasze walory przyrodnicze wynikające z położenia między Wisłą, Kampinosem, laskiem Młocińskim, bliskością Warszawy. Położenie Łomianek daje przesłanki na stworzenie tu unikalnej jakości życia mieszkańców stanowiąc świetną propozycję dla przemysłu, usług, handlu, inwestycji mieszkaniowych. Silną stroną są również dynamiczni mieszkańcy chętnie angażujący się w różne inicjatywy społeczne i projekty niejednokrotnie dokumentujące i sięgające do korzeni tych ziem.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Jedną z chronicznych bolączek Łomianek jest brak ciągłości i jakości w zarządzaniu gminą, niska jakość dróg. Sieć drogowa z poprzedniego wieku i brak koncepcji na jej znaczące udrożnienie. Byle jaka jakość używanych dróg wynikająca w dużej mierze z braku merytorycznego nadzoru na etapie remontów i ich jakości oraz wypracowania harmonogramu remontów i konserwacji. Dynamiczny rozwój budownictwa i nieprzygotowana infrastruktura. Nienadążająca za zapotrzebowaniem infrastruktura oświatowa.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Uporządkowanie stanu prawnego dróg i ich budowa zgodnie z harmonogramem. Budowa infrastruktury wod-kan. Budowa żłobka i przedszkoli, komunalnego zasobu mieszkaniowego, szkół z edukacją ekologiczną. Rozwój transportu publicznego, ścieżek rowerowych, rowerowe Parkuj i Jedź przy przestankach autobusowych oraz budowa na granicy z W-wą parkingu z miejscami rowerowymi i samochodowymi dla mieszkańców Łomianek tu płacących podatki. Kontynuacja i zdynamizowanie prac związanych z budową BusPasa.

Ponadto… 
Ponadto program działań dla z którego się wywodzę i gdzie moi przodkowie mieszkali:
– przebudowanie skrzyżowania Pułkowa-Parkowa z prawo skrętem w ul. Parkową,
– dokończenie budowy ul. Kościuszki
– wyremontowanie ul. Łąkowej, Poniatowskiego, Staromiejską
– utworzenie ogólnie dostępnego Domu Spotkań Sąsiedzkich
– budowę infrastruktury wspierającą młode małżeństwa
7 Kwietnia –zagłosuj na mnie
Dziękuję za każdy oddany głos.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024