www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Weronika Maria Szulińska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 32
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: audytor finansowy

Komitet wyborczy: KW Halo Łomianki
Kontakt: zielinska.wer@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem mieszkanką Burakowa i mamą dwóch maluchów, których rozwój i przyszłość są dla mnie priorytetem. Chciałabym zaangażować się w poprawę jakości powietrza w Łomiankach, co przełoży się na poprawę zdrowia naszych mieszkańców, a w szczególności dzieci. Bardzo ważne dla mnie jest też dbanie o bezpieczeństwo w naszym mieście. Przez ostatnie lata pracowałam jako audytor finansowy w PwC. Moją wielką pasją przez większą część życia był taniec. Pracowałam również jako event manager.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Chciałabym, aby moje dzieci mieszkały w miejscu, które łączy tradycję z nowoczesnością. Chciałbym, aby były to miasto zielone, z dużą ilością przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Aby infrastruktura komunikacyjnej i edukacyjnej była możliwie jak najlepsza. Przestrzeń miejska powinna być zaprojektowana tak, aby promować zdrowy styl życia i integrację społeczną.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
1. Modernizacja sieci dróg, aby usprawnić ruch w mieście i zmniejszyć korki. Traktowanie wykupu działek drogowych jako terenu pod przyszłe inwestycje gminy
2. Rozwój transportu publicznego, aby zapewnić mieszkańcom alternatywę dla transportu samochodowego
3. Rozbudowa monitoringu miejskiego
4. Stworzenie oferty zajęć dodatkowych kulturalno-rozrywkowych dla młodzieży 12+ i Seniorów oraz wsparcie psychologiczne dla młodzieży
Inwestycje te powinny wynikać z wizji rozwoju, a nie tylko z zapóźnień

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba otwarta, posiadająca chęć działania i poczucie sprawczości, która służy społeczności, kierując się wartościami takimi
jak uczciwość, transparentność i odpowiedzialność. Celem jego działania powinna być poprawa jakości życia mieszkańców, powinien słuchać ich potrzeb i działać w ich najlepszym interesie. Ważne cechy samorządowca to otwartość na dialog i gotowość do współpracy.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Przede wszystkim, atrakcyjne położenie blisko Warszawy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i Wisły w obszarze Natura 2000, sprzyja zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i turystyce pieszej i rowerowej. Wiele mieszkańców posiada tutaj swoje firmy i usługi, co świadczy o ciągłym wzroście drobnej przedsiębiorczości. Łomianki to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
1. Utrudniony dojazd do Warszawy, brakuje też obwodnicy miasta. Infrastruktura drogowa wymaga modernizacji
2. Zbyt mała ilość placówek oświatowych, takich jak szkoły z zapleczem sportowym, przedszkola państwowe oraz brak żłobka
3. Niski poziom bezpieczeństwa, zła jakość powietrza w sezonie grzewczym-jesiennym/zimowym
4. Brak współpracy i niedostateczny kontakt Urzędu Miejskiego z mieszkańcami skutkuje niską transparentnością działań. Brakuje wsparcia dla lokalnych liderów i rad osiedli/sołectw.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Infrastruktura i komunikacja: Rozbudowa sieci drogowej, usprawnienia komunikacji
miejskiej i rozwój ścieżek rowerowych
Bezpieczeństwo: Rozwój systemu szybkiego reagowania i monitoring dronami
Edukacja: Budowa pierwszego publicznego żłobka
Zielone Łomianki: Ochrona środowiska naturalnego i usprawnienie programu wymiany „kopciuchów”
Zdrowie i profilaktyka: Dostęp do darmowych badań profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców
Integracja społeczna: Tworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024