www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Maria Zalewska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 69
Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne
Zawód wykonywany: Ekonomistka

Komitet wyborczy: KWW Tomasza Dąbrowskiego
Kontakt: mariazalewska@op.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Magister ekonomii, absolwentka UMCS i SGH (Finanse i Rachunkowość) z uprawnieniami do nadzoru spółek skarbu państwa. Posiadam bogate doświadczenie samorządowe, byłam przewodniczącą Komisji Budżetowej i długoterminową radną Łomianek. Jako Skarbnik w sąsiedniej gminie zdobyłam głęboką wiedzę o finansach publicznych i budżetowaniu. Pracując nad projektami UE, skupiałam się na infrastrukturze i edukacji. Moje kompetencje i doświadczenie chcę wykorzystać na rzecz rozwoju Łomianek i dobra mieszkańców.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Pragnę rozwijać Łomianki w harmonii z potrzebami mieszkańców i ochroną środowiska, kładąc nacisk na rozbudowaną infrastrukturę, rekreację, dostatek miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach, opiekę senioralną oraz bezpieczeństwo. Ograniczenie intensywnej zabudowy mieszkalnej jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości życia. Rozbudowa miejskiej komunikacji jest istotna dla łatwiejszego dostępu do usług i pracy.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
– Modernizacja i budowa dróg, chodników, oświetlenia, z legalizacją gruntów.
– Ulepszenie systemu wodociągowego, nowe studnie głębinowe.
– Inwestycje w edukację: złobki i przedszkola samorządowe, szkoła w Łomiankach Dolnych i koncepcja szkoły w Kiełpinie.
– Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój Łomianek.
– Centra opieki dziennej dla seniorów z rehabilitacją.
– Usprawnienie komunikacji miejskiej, przebudowa ważnych skrzyżowań i dróg

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Jako kobieta-samorządowiec, angażuję się w życie społeczne, ceniąc otwartość, empatię, i aktywne słuchanie. Moje działania opieram na transparentności, uczciwości, odpowiedzialności, innowacyjności i elastyczności. Z inicjatywą podchodzę do promowania rozwoju społeczności i efektywnego zarządzania publicznymi zasobami, zawsze z myślą o dobru wspólnym. Dążę do stworzenia społeczności, gdzie każdy głos jest słyszany, a rozwój odbywa się w harmonii z potrzebami mieszkańców.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki wyróżniają się doskonałą lokalizacją blisko Warszawy, zapewniającą łatwy dostęp do metropolii przy jednoczesnym zachowaniu spokojnego, przedmiejskiego charakteru. Położenie pomiędzy Wisłą a Kampinosem daje dostęp do rozległych terenów rekreacyjnych.
O sile Łomianek stanowi również społeczność, która jest otwarta na działania na rzecz wspólnoty.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Problemy z własnością gruntów drogowych, niewystarczające oświetlenie, chodniki niespełniające norm bezpieczeństwa. Zbyt gęsta zabudowa bez rozbudowy infrastruktury. Brak żłobka, brak oferty dla seniorów, przepełnione szkoły. Długie dojazdy do Warszawy bez ścieżek rowerowych. Brak wykorzystania atutów gminy.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– Budowa/remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia.
– Budowa Domów Dziennego Pobytu dla Seniorów z kompleksową opieką (rehabilitacja, zajęcia tematyczne)
– Budowa żłobka, przedszkoli, szkół oraz modernizacja oświaty.
– Inicjatywy przeciwpowodziowe, wsparcie programu „Czyste Powietrze”.
– Ulepszenie ruchu miejskiego, przebudowa skrzyżowań, rozbudowa komunikacji.
– Wzmocnienie bezpieczeństwa: nocne patrole straży miejskiej, wsparcie dla Policji, rozbudowa i doposażenie OSP.

Ponadto… 
To, co mnie wyróżnia to nie sama chęć dokonywania zmian, ale zawodowe doświadczenie oraz konkretne działania. Za moich poprzednich kadencji Łomianki zyskały rekordowe fundusze na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, rozbudowę sportu (stadion, hala, park linowy, siłownie, skatepark, ścieżki, lodowisko), renowację ulic i rozwój oświaty (nowe przedszkola, szkoły, modernizacja istniejących). Dodatkowo, inwestycje w park miejski i plac zabaw w Kiełpinie, zapewniają wsparcie dla wszystkich mieszkańców.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024