www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Sylwia Chmielewska-Opara

KANDYDATKA DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 46
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: księgowa

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
Kontakt: s.chmielewskaopara@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam w Łomiankach od 20 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Zarządzanie i Marketing, ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Białymstoku kierunek Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w księgowości wiele lat temu i tak to zostało do dziś. Oprócz swojej pracy zawodowej poświęcam się działalności społecznej, od 7 lat pełnię funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w Sp2 Łomiankach


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Moim zdaniem oprócz ogólnych kierunków rozwoju: rozbudowa i poprawa obecnej infrastruktury komunikacyjnej, ochrona terenów zielonych, innowacyjne rozwiązania urbanistyczne, zróżnicowane miejsca pracy, bardzo ważnym czynnikiem jest współpraca władzy lokalnej ze społecznością, przedsiębiorcami i ekspertami z różnych dziedzin. Takie podejście w połączeniu z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, da nam szansę na stworzenie lepszego i bardziej zrównoważonego miasta dla kolejnych pokoleń.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Może to być związane z atrakcyjnym położeniem, spokojną atmosferą, dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi z innymi ośrodkami, wysoką jakością życia, dostępem do dobrej infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej, a także poczuciem bezpieczeństwa i wspólnoty. Rozważenie tych kwestii pomoże nam określić, jakie inwestycje i działania są najbardziej istotne dla naszej społeczności i jakie wartości chcemy promować w przyszłym rozwoju naszej małej ojczyzny.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Człowiek uczciwy, kompetentny, pracowity, rzetelnie wykonujący służbę publiczną.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Położenie, bliskość natury, spokojna atmosfera, aktywna społeczność lokalna.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Brak rozwiniętej infrastruktury rekreacyjnej, zwiększająca się urbanizacja , wysokie ceny nieruchomości, brak rozbudowanej infrastruktury kulturalnej, zwiększająca się liczba mieszkańców, ograniczony dostęp do usług.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Stworzenie warunków lokalowych do spotkań między pokoleniowych mieszkańców,
warsztaty i szkolenia jako inwestycja w edukację osób młodych, jak i starszych mieszkańców skupiające się na lokalnej tradycji, ale również na opanowaniu nowych technologii i umiejętności,
poparcie dla inicjatywy utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobami neurodegeneracyjnymi,
zacieśnienie współpracy z Radą Gminy, szeroka współpraca dla dobra mieszkańców Łomianek.

Ponadto… 
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, inwestowanie w infrastrukturę społeczną, ochrona środowiska naturalnego


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024