www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Maria Dragunowicz

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 60+
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: ekonomista aktualnie emerytka

Komitet wyborczy: Dialog Łomianki
Kontakt: tel 605419664, maria.dragunowicz@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Przedstawiam Państwu w miarę krótko moje osiągnięcia zawodowe, które zamierzam wykorzystać w pracy w Radzie Miejskiej.
Najciekawszym okresem w mojej pracy zawodowej był okres transformacji gospodarczej i społecznej. Od roku 1991 ego pracowałam w banku polsko francuskim ;Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie, który powstał między innymi z inicjatywy Jacka Kuronia i który był jedynym bankiem w Polsce zajmującym się finansowanie projektów społeczno ekonomicznych i innowacyjnych startupów a także w późniejszym okresie samorządów. Praca w tym banku wymagała systematycznego kształcenia , udziału w szkoleniach i konferencjach , zapoznawania się z nowymi przepisami prawnymi w zakresie prawa bakowego a także z ; ustawą o działalności gospodarczej, ustawą o samorządzie terytorialnym, czy też ustawą o finansach publicznych.
Po wejściu Polski do Unii bank wdrażał do przepisów polskich Dyrektywy Europejskie. W zakresie pozyskiwania środków finansowych współpracowaliśmy z Europejskim Bankiem Rozwoju
Specjalizowałam się w ocenie ryzyka finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Jestem współautorką książki Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorców wydanej przez Twiggera.
Za swoją zawodowa pracę otrzymałam w 2005 roku srebrny krzyż zasługi.
Aktualnie jestem na emeryturze.
Moim zainteresowaniem zawsze była problematyka bezdomności zwierząt w Polsce, która w ostatnich latach bardzo wzrasta.
Od 7 lat prowadzę Fundację Ochrony Zwierząt w Łomiankach i jestem jej prezeską Poświęcam swój wolny czas sprawom opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Stworzyłam społeczność złożoną z
wolontariuszy, lekarzy weterynarii, pracowników sklepów zoologicznych która z sukcesem walczy z bezdomnością zwierząt. Prowadzę od 4 lat Komisję Dialogu ds Zwierząt i współpracuję z pracownikami urzędu. Razem ustalamy zasady realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami i kotami wolno żyjącymi.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Uważam, że to mieszkańcy powinni zadecydować sami w jakim mieście chcą żyć .Aktualnie gmina nie posiada Planu ogólnego rozwoju gminy i aktualnej strategii gminy. Są to dokumenty, które będą obowiązkowe w świetle prawa , które ma się wkrótce zmienić w tym zakresie. W najbliższym więc czasie musimy szczegółowo określi kierunki rozwoju gminy. Będą one podlegały szerokiej konsultacji z mieszkańcami którzy podejmą decyzję, w jakim kierunku powinno rozwijać się nasze miasto.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
W poszczególnych działach rozwoju gminy widzę priorytety, które musza być jak najszybciej zrealizowane inwestycje; drogowe, komunikacji, wzrost liczby szkół, budowa infrastruktury administracyjnej, infrastruktura społeczna; budowa żłobka, stworzenie miejsca dziennego pobytu dla seniorów, a także miejsc inicjatyw młodzieżowych ekologia ;realizowanie zasady nadrzędności jej praw nad wszelkimi działaniami w rozwoju gospodarczym i społecznym, bezpieczeństwo; zarówno ludzi jak i zwierząt

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samo to że mieszkamy na terenie gminy stajemy się z definicji wspólnotą samorządową, która wybiera w swoim imieniu co pewien okres swoich przedstawicieli , aby ich reprezentowali i decydowali o kierunkach rozwoju gminy czyli radę i nią zarządzali czyli burmistrza . Samorządowiec ma więc obowiązek działać w imieniu mieszkańców gminy i w każdej sprawie przeprowadzać konsultacje. Samorządowiec powinien okazywać szacunek do mieszkańców bez względu na ich poglądy, być lojalnym i wiarygodnym.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Niezwykle mocną stroną jet środowisko naturalne. Łomianki mają wspaniałe zasoby naturalnego środowiska, które są chronione; Struga Dziekanowska, obszar Natura 2000,Ławice Kępińskie gdzie bytują zwierzęta dzikie , rośnie naturalna roślinność.
Większość obszaru Łomianek jest położona w otulinie Parku Kampinoskiego. Jest już kilka alei drzew zaliczonych do pomników przyrody z pięknymi dębami czy lipami.
Naszym obowiązkiem jest chronić nasze naturalne zasoby i w swoich decyzjach gospodarczych i urbanistycznych mieć to na uwadze
Druga mocna strona to położenie Łomianek blisko Warszawy.
Spowodowała spory napływ nowych mieszkańców Jednakże stała się dość szybko wadą. Nastąpił bowiem dość szybki w ostatnim okresie rozwój urbanistyczny, który w większości polegał na stawianiu bloków bez niezbędnej infrastruktury szczególnie społecznej jak i komunikacyjnej.
Do trzeciej mocnej strony zaliczyłabym rozwój działalności małych i średnich przedsiębiorców ; powstają różnego rodzaju firmy usługowe; prawnicze, doradcze, w dziedzinie bizness designer.
Do mocnych stron zaliczam też coraz większą aktywizację społeczną mieszkańców w tworzeniu ngo tj zakładanie różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji działających w sporcie, ochrony środowiska, rehabilitacji czy też klubów np. klub mam,
Aktywizacja jest też widoczna w tworzeniu projektów w ramach funduszu partycypacyjnego oraz powstawaniu rad np. seniorów czy młodzieży
Łomianki stały się również miejscem ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych .

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Łomianki nie mają dobrego połączenia z Warszawą
Nie mają dobrej infrastruktury drogowej, administracyjnej i społecznej
Brak szkół spowodował uciążliwą dla dzieci jak i kadry nauczycielskiej zmianowość nauczania
Nadal jest widoczna polaryzacja mieszkańców Łomianek
Spowodowane to jest między innymi brakiem dobrej komunikacji np Dąbrową Leśną a Centrum Łomianek
Łomianki to miasto jednej ulicy niestety nadal krajobrazowo zaśmiecone
Brak parków i skwerów
Nadal dużym problemem jest smog
Łomianki są nadal źle zarządzane

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Przede wszystkim stawiam na komunikację z mieszkańcami w rozwiązywaniu problemów na terenie gminy
Potrafię pracować zespołowo i wykorzystam to w pracy Rady
Będę wykorzystywać swoja wiedzę zawodową w ocenie proponowanych rozwiązań w gminie
Nadal będę działać w ochronie zwierząt i dążyć aby powstało synergiczne działanie pomiędzy trzema czynnikami zmniejszającymi bezdomność, a są to;
kastracja zwierząt domowych
chipowanie zwierząt domowych
edukacja mieszkańców zakresie opieki nad zwierzętami

Ponadto… 
Trzeba zwiększyć bezpieczeństwo zwierząt dzikich, które często w sposób okrutny giną na naszym terenie od zakładanych wnyk, wystrzałów sylwestrowych, wpuszczania psów do lasu czy też zbytniej ingerencji w środowisko naturalne w trakcie realizacji inwestycji czy też wydarzeń Do takich zaliczam niezwykle głośną Bitwę pod Łomiankami Rozumiem aspekt patriotyczny tego wydarzenia Niemniej nie może ono mieć miejsca w naszym środowisku naturalnym szczególnie ze względu na ptaki.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024