www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Elżbieta Urszula Podolska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 60+
Wykształcenie: wyższa
Zawód wykonywany: anglista

Komitet wyborczy: KWW Tomasza Dąbrowskiego
Kontakt: kontakt@elzbietapodolska.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam w Dziekanowie Polskim od 27 lat, moja rodzina mieszka tu od pokoleń. Jestem zamężna, mam dwoje dorosłych dzieci.
Ukończyłam wydział filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technik Informacyjnych w Warszawie.
W latach 2010-2014 byłam radną RM w Łomiankach. W 2018 r wraz z mieszkańcami Dziekanowa Polskiego założyłam Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa, którego jestem przedstawicielem.
Jestem osobą otwartą, energiczną i skuteczną.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Marzę, aby w gminie Łomianki był zrównoważony rozwój wszystkich terenów, z dobrymi planami zagospodarowania przestrzennego przyjaznymi mieszkańcom i przyrodzie. Łomianki moich marzeń są dobrze skomunikowane, posiadają mądrze zaplanowaną sieć drogową, sprawną komunikację miejską, obszary rekreacji w każdym sołectwie i osiedlu. Ponadto, gminne żłobki, przedszkola i szkoły zaspakajają potrzeby mieszkańców. Seniorzy są zaopiekowani. A nade wszystko, Łomianki są miejscem bezpiecznym.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
INFRASTRUKTURA
Budowa dróg gminnych wraz z wykupem gruntów;
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej;
Budowa dróg rowerowych, chodników;

OŚWIATA
Budowa szkoły podstawowej z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Łomiankach
Dolnych;
Budowa gminnego żłobka i publicznych przedszkoli;
Rozbudowa istniejących placówek;

BEZPIECZEŃSTWO
Doświetlenie ulic i rozbudowa monitoringu wizyjnego;
Przywrócenie nocnych patroli straży miejskiej;
Rozbudowa strażnic OSP i doposażenie ich w niezbędny sprzęt.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec, i tu mam na myśli osobę pełniącą funkcję radnego lub radnej, reprezentuje społeczność lokalną i jej interesy. Powinien kierować się zasadami bezstronności i bezinteresowności. Dbałość o interes publiczny, jawność w działaniu i podejmowanych decyzjach i odpowiedzialność to wymagane cechy w jego/jej pracy społecznej. Ponadto, ważny jest kontakt z lokalną społecznością i życzliwość w kontaktach z jej członkami.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki położone są w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego gdzie znajdują się tereny chronione, rezerwaty przyrody i jeziora. Zatem, przepiękne tereny do zasiedlenia, rekreacji, życia z dala od hałasu miasta. Walory przyrodnicze są naszym największym atutem. Jak my je wykorzystamy, jaką przestrzeń stworzymy zależy tylko od nas i naszej wizji.
Mieszkańcy, którzy chętnie angażują się w inicjatywy społeczne i realizują wiele wartościowych społecznie projektów.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
1. Słabo rozwinięty układ drogowy, nieuregulowany status własności dróg, dziurawe ulice co prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego, brak transportu publicznego, szczególnie w sołectwach i obszarach wiejskich, np. Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska.
2. Utrudniony dojazd do Warszawy, czyli korki na ul. Kolejowej, które zniechęcają wiele osób do osiedlenia się w Łomiankach oraz utrudniają życie mieszkańcom.
3. Niewystarczająca infrastruktura oświatowa zaspokajająca potrzeby mieszkańców Łomianek.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Remont ulicy Rolniczej w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców;
Budowa strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz ze świetlicą dla mieszkańców;
Zmiana MPZP Dziekanów Polski Północny Wschód – zmniejszenie szerokości ulicy Rolniczej w Dziekanowie Polskim;
Budowa infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich;
Sukcesywne uregulowanie własności dróg w Dziekanowie Bajkowym, Polskim i Nowym oraz ich budowa;
Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Odysei;

Ponadto… 
Aby zrealizować jakikolwiek program wyborczy rzeczą zasadniczą jest pozyskanie i zasilenie budżetu gminy środkami finansowymi z UE oraz programów rządowych;
Ponadto:
Budowa szkoły podstawowej i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łomiankach Dolnych;
Budowa żłobka gminnego, przedszkola;
Wprowadzenie całodobowych patroli Straży Miejskiej na terenie gminy;
Budowa monitoringu miejskiego;
Przywrócenie imprez np. Dni Łomianek, Bitwa pod Łomiankami;
Budowa miejsc rekreacji dla mieszkańców: place zabaw;


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024